บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทริป อันซีนกาญจนบุรี

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปกาญจนบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทริป อันซีนกาญจนบุรี
1,590฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ต้นจามจุรียักษ์
 • วัดถ้ำพุหว้า
 • เมืองมัลลิกา ร.ศ.124
 • ย่านเมืองเก่าปากแพรก
 • รักษ์คันนา
PHT-111-1085

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ต้นจามจุรียักษ์-วัดถ้ำพุหว้า-เมืองมัลลิกา ร.ศ.124-ย่านเมืองเก่าปากแพรก-รักษ์คันนา
 • 06.30

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 07.30

  พร้อมออกเดินทางสู่เขต จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตก ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 08.30

  นำท่านเดินทางถึงเขต อ.เมือง ของ จ.กาญจนบุรี ให้ท่านแวะชมเขตอันซีนของกาญจนบุรีกับต้นจามจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูยักษ์ ตะลึงกับความใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้าน
  สาขาสวยงามร่มรื่นของต้นจามจุรียักษ์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่วัดถ้ำพุหว้า ตัววัดเป็นศิลปะแบบแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ แต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ นำท่านเข้าชม เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชน เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ชุมชนถนนปากแพรกหรือชุมชนบ้านเหนือ เป็นชุมชนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ริมกำแพงเมืองกาญจนบุรี ใกล้พระบรมราชานุสาวรีย์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นชุมชนเก่าแก่กว่า 180 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางเช็คอินร้านกาแฟร้านใหม่ รักษ์คันนา กระแสร้านกาแฟและร้านอาหารริมนาข้าว ของเมืองกาญจนบุรี จากนั้นนำท่านเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเมืองกาญจน์ ตามอัธยาศัย อาทิ วุ้นเส้น เว้นมะพร้าว ขนมชั้น ทองม้วนสด ทองม้วนแก้ว ขนมเปี๊ยะหลากรส ขนมทองพับ และขนมต่างๆ อีกมากมาย 

 • 18.30

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ 1 ท่านที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

กำหนดการเดินทาง  ออกเดินทางได้ทุกวัน พ.ย.63 ถึง 31 ธ.ค.63 และปี 2564  ม.ค.64 ถึง มี.ค.64

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,590.- บาท

ผู้ใหญ่ตั้งแต่  8 ท่านขึ้นไป บริการพาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ

**ไม่รวมค่าทิป ท่านละ 100 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**

 

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ