บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปชลบุรี เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
1,599฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • แกรนด์แคนยอนคีรี
 • ปราสาทสัจธรรม
 • สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่
 • ถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ
 • เขาชีจรรย์
 • ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค

PHT-111-1017

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แกรนด์แคนยอนคีรี-ปราสาทสัจธรรม-สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่- ถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ-เขาชีจรรย์-ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
 • 06.30

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 07.30

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชลบุรีและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 09.00

  นำท่านเดินทางถึง จ.ชลบุรี นำท่านเดินทางสู่แยกคีรี เพื่อชมวิวที่สวยงามของแกรนด์แคนยอนคีรี เหมืองหินเก่าที่ปัจจุบันปิดทำการไปแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ปราสาทสัจธรรม ปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านเรียกว่าวังโบราณหรือปราสาทไม้ อาคารทั้งหลังรวมถึงตัวล็อคต่างๆ ไม่มีการใช้ตะปู ใช้ลักษณะการเข้าเดือย ไม้แบบไทยหรือใส่สลักไม้ นำท่านเดินทางสู่สะพานปลาหมู่บ้านประมงบางเสร่ เดิมชื่อบางเสน่ห์แล้วเรียกเพี้ยนเป็นบางเสร่ เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่แห่งหนึ่งของ จ.ชลบุรี ให้เวลาท่านอิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือน้ำลึกจุกเสม็ด แวะชมและถ่ายรูปกับเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร บริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอร์ของราชนาวีไทย เป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีในกองทัพเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขาชีจรรย์ จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ จ.ชลบุรี ให้ท่านกราบสักการะและเก็บภาพกับฉากหลังที่เป็นผาแกะสลักที่มีพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะพระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านปิดท้ายรายการด้วยการเดินทางสู่ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ไม่ไกลจากเมืองพัทยา เป็นอาณาจักรที่ทั้งผลิต และจำหน่ายองุ่นสด สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ       

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัส (กรณีที่คณะเดินทางโดยรถบัส) ขึ้นอยู่กับลำดับการจองและถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ท่านละ  1,599.- บาท

ออกเดินทางได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63

โปรแกรมทัวร์แนะนำ