บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ชีพจรSonth Wow เบตง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ชีพจรSonth Wow เบตง 3 วัน 2 คืน
9,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน
 • ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • สวนหมื่นบุปผา
 • อุโมงค์
 • ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
PHT-058-987

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ - ปัตตานี - อ.เบตง
 • 06.00

  เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน B  ประตู 1-2 สายการบิน Thai Smile 

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE259  (บินตรง)

 • 09.00

  เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากผ่านขั้นตอน และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดปัตตานี พาท่านเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร “พี่อูม” ออกเดินทางสู่ อ.เบตง ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายภาพสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง  แตปูซู  เป็นผู้บุกเบิก ได้เวลาพอสมควรนำท่านไปทานมื้อค่ำ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ต้าเหยิน (กิตติ)

วันที่ 2 ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - สวนหมื่นบุปผา – อุโมงค์- ปิยะมิตร - บ่อน้ำร้อนเบตง
 • 04.30

  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง Sky Walk Betong สำหรับจุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง หรือ “จุดชมทะเลหมอกไมโครเวฟ” เดิมชาวบ้านเรียกขานกันว่า “บูเก๊ะเฉง” หรือ “ภูเขาเจ๊ง” เพราะกว่าจะเดินทางถึงก็หมดแรง ต้องทิ้งข้าวของจึงจะไปต่อได้ มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ ( ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปลานิลสายน้ำไหล ( พิเศษด้วยเมนูปลานิลสายน้ำไหลลวก จิ้ม ) จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู่กับกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง เป็นสนามบินลำดับที่ 29 ของกรมท่าอากาศยาน ระหว่างทางกลับสู่อำเภอเมืองเบตง พาท่านแวะชม วัดพุทธาธิวาส วัดอารามหลวง “วัดพุทธาธิวาส” เดิมชื่อ“วัดเบตง” 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย

วันที่ 3 อ.เบตง - ยะลา - หาดใหญ่ - กรุงเทพมหานคร
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย ถ่ายภาพกับป้าย ใต้สุดแดนสยาม เป็นป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับงดงาม จากนั้นพาท่านเดินทางสู่อำเภอเมืองยะลา  โดยระหว่างทางแวะถ่ายภาพ ณ จุดชมวิวเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธารา นำท่านออกเดินทางสู่ วังยะหริ่ง หรือวังเจ้าเมืองยะหริ่ง ตั้งอยู่ที่ ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จากนั้นพาท่านถ่ายภาพ มัสยิดกลาง จังหวัดปัตตานี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองปัตตานีที่ ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่น และยังเป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านสู่ สนามบินหาดใหญ่ ระหว่างทางแวะเช็คอิน คาเฟ่ต์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ @ Café Amazon อิสระให้ท่านได้พักผ่อนหรือรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

 • 18.30

   ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

 • 20.55

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE268

 • 22.20

  เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน ไทยสมายล์(น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบินของรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
 • เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์  300 บาท/ท่าน ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ  มังสวิรัติ  และหรืออาหารมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • การเดินทางแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำมั่นสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น แทนบริษัทฯ นอกจากจะมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนราคาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับอัตราค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ