บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช 4 วัน 2 คืน
4,599฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

สวนตาสรรค์ - แกรนด์แคนยอน ขนอม - วัดเจดีย์ - สวนผลไม้ - วัดธาตุน้อย
วัดยางใหญ่ - วัดมหาธาตุ - วัดนางพระยา - ศาลหลักเมือง - หมู่บ้านคีรีวง

PHT-053-971

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 วัดธาตุน้อย
 • 16.30

  พร้อมคณะที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีทีมงาน และมัคคุเทศน์ให้การต้อนรับ

 • 17.30

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “อำเภอขนอม”...จังหวัดนครศรีธรรมราช สนุกสนานไปกับกิจกรรมระหว่างการเดินทาง พร้อมฟังบรรยายสิ่งที่น่าสนใจ จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สวนตาสรรค์ - แกรนด์แคนยอน ขนอม - วัดเจดีย์ - สวนผลไม้ - วัดยางใหญ่ - วัดมหาธาตุ
 • 05.00

  นำท่านแวะจุดพักรถ เพื่อทำภาระกิจส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน...

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (ติ่มซำ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนตาสรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่คุณจะได้มาพักผ่อน ฟอกปอด สูอากาศดีดี พร้อมเอาเท้าจุ่มน้ำแช่ลำธารเย็นๆ นั่งมองฝูงปลาแหวกว่าย ให้ปลาตอดเท้า ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่ม นำท่านชม แกรนด์แคนยอน ขนอม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดเจดีย์” จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้าน ตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึง ต่างจังหวัดในแถบภาคใต้ นำท่านชม สวนผลไม้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เดินชมรอบๆ สวนสละ ฝรั่งกิมจู แก้วมังกรสีแดง และเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)” เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่ก่อนไม่ได้ชื่อ “วัดยางใหญ่” แต่ชื่อ “วัดคงคาล้อม”  นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาธาตุ” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราช

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย...

วันที่ 3 วัดนางพระยา - ศาลหลักเมือง - หมู่บ้านคีรีวง - ร้าน OTOP - วัดเขาขุนพนม
 • เช้า

  รับบประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม นำท่านเดินสู่ “วัดนางพระยา” เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี จากนั้นนำท่านสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ขนมจีนเมืองคอน เช่น น้ำยาไตปลา น้ำยาป่า แกงกะทิ) เดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง จากนั้นอิสระให้ท่าน “เลือกซื้อสินค้า OTOP” อาทิเช่น ลูกหยีสามรส มังคุดกวน ทุเรียนกวน ทุเรียนกวนย่างห่อใบกาบหมาก นำท่านสู่ วัดเขาขุนพนม (พระเจ้าตากสินมหาราช) 

 • เย็น

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น เมนู อาหารใต้ เลิศรส

วันที่ 4 วัดธาตุน้อย - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดธาตุน้อย” วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงรูปหนึ่ง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอไชยา...

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (ซีฟู๊ด) นำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ...

 • 23.30

  เดินทางถึง ปั้ม ปตท ถนนวิภาวดีรังสิต โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
 2.  ค่าที่พัก 2 คืน
 3. ค่าอาหาร 7 มื้อ
 4. ค่าเครื่องดื่ม / ของว่าง ระหว่างเดินทางบนรถ
 5. ค่าเข้าชม / ค่าเรือ และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
 6. ค่าประกันการเดินทาง
 7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 3. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ