บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ แอ่วล้านนา ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ แอ่วล้านนา ท้าลมหนาว 3 วัน 2 คืน
11,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

วัดพระธาตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ปางช้างแม่สา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ดอยม่อนแจ่ม            
แม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดเจดีย์หลวง – ONE NIMMAN                                              

PHT-109-943

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – วัดต้นเกว๋น – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ปางช้างแม่สา – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ดอยม่อนแจ่ม
 • 04.00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

 • 06.10

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ100

 • 07.30

  เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 • เช้า

  นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300 ปี นำท่านเดินทางไปยัง วัดต้นเกว๋น (วัดอินทราวาส) ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีความสวยงามเก่าแก่ของเชียงใหม่  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปางช้างแม่สา เป็นบ้านช้างหลังใหญ่ที่ช้างอยู่ร่วมกันกับควาญช้าง มีความใกล้ชิดผูกพันธ์กัน ถือเป็นปางช้างที่มีจำนวนช้างมากที่สุดในภาคเหนือ หลังจากนั้นออกเดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 • เย็น

  นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ดอยม่อนแจ่ม รับประทานอาหาร ณ ที่พัก ดอยม่อนแจ่ม 

วันที่ 2 แม่กำปอง ถ่ายรูป ซื้อของกิน ชมธรรมชาติ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ
 • เช้า

  รับประทานอาหาร ณ ที่พัก หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ แม่กำปอง สถานที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงใหม่ ที่นี่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ในรูปแบบท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติ 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ แม่กำปอง จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ (Phra That Doi Suthep Temple) เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ 

 • เย็น

  รับประทานอาหาร ณ เบญจรงค์ขันโตก+ชมการแสดง

วันที่ 3 วัดอุโมงค์ – โครงการบ้านข้างวัด – วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – วัดเจดีย์หลวง – ONE NIMMAN – แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารณ ที่พัก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางถึง วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) โบราณสถานที่มีความเก่าแก่ อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ พาท่านชม โครงการบ้านข้างวัด เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร หลังจากทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ จากนั้น พาท่านชมความสวยงามของ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หรือ วัดโชติการาม เป็นสถานที่ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ 

  จากนั้น เดินทางสู่ ONE NIMMAN บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ ของคุณ วริษา ภาสกรนที ทายาท “ตัน ภาสกรนที” คือการรื้อฟื้นและต่อยอดย่านอันถือเป็นจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ยมชีวิตชีวาและกลายเป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทั้งแหล่งช๊อปปิ้ง กว่า 100 ร้านค้าชั้นนำ แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองจากเชียงใหม่ ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน สายการบินไทยเวียดเจ็ท

 • 21.10

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ107

 • 22.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่โหลดกระเป๋าสัมภาระหรือสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • สำหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสำหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสำหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
 • เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ