บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุทัยธานี อ่างทอง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุทัยธานี อ่างทอง 2 วัน 1 คืน
3,600฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดถ้ำเขาวง - วัดผาทั่ง - ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งหุบป่าตาด - เขาสะแกกรัง
วัดสังกัสรัตนคีรี - แม่น้ำสะแกกรัง -วัดท่าซุง - วัดขุนอินทประมูล - วัดม่วง - วัดป่าโมกวรวิหาร

PHT-140-907

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อุทัยธานี - วัดถ้ำเขาวง - วัดผาทั่ง - ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งหุบป่าตาด - เขาสะแกกรัง - วัดสังกัสรัตนคีรี - แม่น้ำสะแกกรัง - ถนนคนเดินตรอกโรงยา
 • 05:30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 อกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 • 09.00

  เดินทางถึง อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี นำท่านเดินทางสู่ ธรรมสถานถ้ำเขาวง หรือ วัดถ้ำเขาวงซึ่งมีรูปทรงแบบเรือนไทยเป็นอาคารอเนกประสงค์มีทุกสิ่งครบถ้วนอยู่ในเรือนไทยหลังนี้ทั้งวิหารกุฏิและโบสถ์ นำท่านเดินทางไปกราบนมัสการหลวงพ่อโต ณ วัดผาทั่ง ซึ่งสร้างด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าของศิษย์ หลวงพ่อ

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำคณะเดินทางไปลอดอุโมงค์ย้อนเวลาสู่ยุคดึกดำบรรพ์สมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทย  ท่านจะได้พบกับความสวยงามแปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

 • 16.00

  เดินทางเข้าที่พัก ณ โรงแรม ธารา ฮิลล์ อุทัยธานี หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันในตัวเมือง จ.อุทัยธานี

 • 17.00

  นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เขาสะแกกรังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองของจังหวัดอุทัยธานีได้โดยรอบ จากนั้นนำชม แม่น้ำสะแกกรังชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำสะแกกรัง ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นโดยการใช้เรือนแพเป็นที่อยู่อาศัย และดำรงชีพอยู่คู่กับสายน้ำแห่งนี้ ซึ่

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ถนนคนเดินตรอกโรงยาอยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานี ซึ่งจะมีจัดกันในวันเสาร์-อาทิตย์ สืบสานเรื่องราวของ "ซิเกี๋ยกั้ง" ชุมชนค้าขายของชาวจีนมาแต่โบราณ นับเป็นสีสันอันน่ารักที่ปลุกเมืองอุทัยธานี

วันที่ 2 วัดท่าซุง - วัดขุนอินทประมูล - วัดม่วง - วัดป่าโมกวรวิหาร - กรุงเทพฯ
 • 06:00

  เช้ารับอรุณ เดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.30

  นำคณะเดินทางสู่ วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) วัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในจังหวัดอุทัยธานี

 • 10.30

  นำท่านเดินทางสู่ จ.อ่างทอง นำท่านเดินทางไปยัง วัดสังกระต่าย สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ในอ่างทอง ตัวโบสถ์เก่าแก่มีต้นโพธิ์ ขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมรอบโบสถ์ 4 ต้น รวมถึงปกคลุมภายในโบสถ์ด้วย โดยภายในโบสถ์มีทั้งหมด 3 ห้อง นำท่านไหว้พระ ณ วัดขุนอินทประมูล นำท่านเดินทางไปยัง วัดม่วง เพื่อสักการะขอพรหลวงพ่อใหญ่ หรือ "พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ”

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้ท่านได้รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ร้านขายของฝากระหว่างเดินทาง

 • 20.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 4 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ