บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวหลีเป๊ะ แถมตรัง 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวหลีเป๊ะ แถมตรัง 4 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
 • สถานีรถไฟกันตัง
 • พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี
 • ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย
 • KANTANG STREET ART
 • ดำน้ำเกาะอาดัง
 • เกาะหลีเป๊ะ
PHT-102-893

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว
 • 18.00

  คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 19.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย ZzZzZzZ

วันที่ 2 จังหวัดตรัง – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – อำเภอกันตัง – วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – เมืองตรัง
 • ...

  เดินทางถึง จังหวัดตรัง  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรือเมืองทับเที่ยงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคใต้ จังหวัดตรังในอดีตเคยเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรังเป็นจังหวัดแรกที่มีต้นยางพารามาปลูก

 • เช้า

  นำคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนนเพลินพิทักษ์ เป็นศาลเจ้าที่คนส่วนมากนิยมมากราบไหว้ขอพร นำท่านเดินทางสู่ กันตัง (Kantang) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรัง ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตรัง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แวะถ่ายรูป สถานีรถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จ.ตรัง นำท่านแวะชม  พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) แวะชม  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St  Para Rubber In Trang) ตั้งอยู่ริมถนนที่ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  โดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เป็นผู้เหมือนหนึ่ง "บิดาแห่งยาง" เป็นผู้ที่ได้นำต้นยางพารามาปลูกที่อำเภอกันตัง เป็นครั้งแรก แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด "วิถีกันตัง Colourful" บนถนนสายต่างๆ 

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองตรัง  *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

วันที่ 3 ตรัง – ท่าเรือปากบารา จ.สตูล – นั่ง PRIVATE SPEED BOAT – ดำน้ำเกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา อำเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงท่าเรือ

 • 11.30

  ลงเรือ PRIVATE  SPEED  BOAT สู่  เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล  เกาะหลีเป๊ะ หรือ เกาะลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขตจังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง บริการอาหารกลางวัน  แบบกล่อง  (SET BOX) ดำน้ำชมปะการัง ใกล้ชิดปลาทะเล ให้ท่านได้อิสระดำน้ำเล่นชมปะการัง สัตว์ทะเลต่างๆ สัมผัสความงดงามของธรรมชาติเล่นน้ำทะเลใสบริสุทธิ์ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร      

 • ....

  นำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

 • ...

  ถึงท่าเทียบเรือของที่พัก  

  ** อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เล่นน้ำ หรือทำกิจกรรมของทางรีสอร์ทที่จัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตามอัธยาศัย **

วันที่ 4 นั่ง SPEED BOAT สู่ท่าเรือปากบารา สตูล – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.30

  ลงเรือ SPEED BOAT สู่  ท่าเรือปากบารา  พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....

 • 11.00

  ถึง ท่าเรือปากบารา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังรับประทานอาหารกลางวัน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • ...

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถ ชมวิวสองข้างทาง ä อิสระอาหารเย็น ระหว่างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.

 • 23.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                                       
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

1.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก  ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

8.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

10.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ