บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เสน่ห์อ่าวไทย 4 เกาะ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ เสน่ห์อ่าวไทย 4 เกาะ 4 วัน 3 คืน
28,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Bangkok Airways
สายการบิน
 • -เกาะสมุย
 • เกาะพะงัน
 • ฟิชเชอร์แมนวิลเลจ
 • เกาะเต่า
 • เกาะนางยวน 
 • ดำน้ำชมปะการัง
 • เกาะมัดสุม
PHT-078-879

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เกาะสมุย – เกาะพะงัน
 • 06:00

  พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

 • 08.00

  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสมุย โดยเที่ยวบินที่ PG127

 • 09.05

  ถึงท่าอากาศยานสมุย รอรับสัมภาระ จากนั้นรถปรับอากาศรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่ท่าเรือเกาะสมุย

 • 11.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บางปอซีฟู้ด

 • 13.00

  -นำท่านลงเรือ Catamaran เรือเจ็ทขนาดใหญ่ ให้ความปลอดภัยสูง มุ่งหน้าสู่เกาะพะงัน เกาะพะงัน เป็นเกาะในอ่าวไทย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย

 • บ่าย

  ถึงเกาะพะงัน เที่ยวชมธรรมชาติของเกาะพะงัน น้ำตกธารเสด็จ น้ำตกที่ล้นเกล้า ร.5 เคยเสด็จประพาส , ต้นยางใหญ่อายุกว่า 100 ปี , หาดริ้น จุดเริ่มต้นของ Full Moon Party , ยามเย็นจิบเครื่องดื่มเย็นๆ

 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารที่โรงแรม

วันที่ 2 เกาะพะงัน - เกาะสมุย - เที่ยวรอบเกาะ - ฟิชเชอร์แมนวิลเลจ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 10.00

  เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก เดินทางโดยเรือ สู่เกาะสมุย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร โกเซ้ง

 • บ่าย

  พาคณะท่านท่องเที่ยว หินตายาย หาดละไม หินซ้อน Overlap stone หาดเฉวง ฟิชเชอร์แมนวิลเลจ

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารร้านเสบียงเล

วันที่ 3 เกาะสมุย - เกาะเต่า - เกาะนางยวน - ดำน้ำชมปะการัง
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำพาคณะท่านออกเดินทางลงเรือสปีทโบ๊ท มุ่งหน้าสู่เกาะเต่า

 • 10.30

  เดินทางถึงเกาะเต่า นำท่านลงดำน้ำชมปะการังเหนือพื้นผิวน้ำ หรือที่เรียกว่าแบบ สนอคเกอริลิ่ง ที่ แมงโก้เบย์ (Mango Bay)

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะนางยวน

 • บ่าย

  อิสระให้ทุกท่านเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน ชมความงามของทะเลแหวกและชายหาด จนได้เวลาอันสมควร พาท่านเดินทางลงเรือสปีดโบ๊ทกลับสู่เกาะสมุย

   

 • 19.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร GURU BUFFET บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลตามใจ

วันที่ 4 เกาะสมุย - เกาะมัดสุม - สนามบิน – กรุงเทพฯ
 • 08:00

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   

 • 09.00

  นำพาคณะท่านออกเดินทางลงเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะมัดสุม หรือ บาฮามาสเมืองไทย 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะมัดสุม

 • บ่าย

  หลังรับประทานอาหาร นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 19.35

  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นำท่านออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG182

 • 20.50

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-เกาะสมุย / เกาะสมุย-กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
 • ค่ารถตู้มาตรฐานท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ
 • ค่าอาหารค่ำ 3 มื้อ
 • ค่าแพ็กเกจดำน้ำ 1 วัน เกาะเต่า (พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ)
 • ค่าเรือสปีทโบ๊ทข้ามเกาะต่างๆ
 • ค่าประกันการเดินทางของค่าประกันการเดินทางประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางของ บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1 จำนวนเงินเอาประกันภัย และการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โปรแกรมทัวร์แนะนำ