บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ขอพรไอ้ไข่ สุราษฎร์-นคร 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ขอพรไอ้ไข่ สุราษฎร์-นคร 2 วัน 1 คืน
2,222฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ - วัดจันทร์ธาตุทารามสะพานไม้อ่าวเตล็ด – เกาะแรต- อิสระตามอัธยาศัย (ซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพู) - วัดพระบรมธาตุไชยา -วัดสวนโมกขพลาราม

PHT-102-860

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 รับสนามบินสุราษฎร์ธานี – วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) – วัดจันทร์ธาตุทาราม – เช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด – เกาะแรต
 • 08:00

  ถึง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่ อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย  

  สู่ วัดจันทร์ธาตุทาราม ชม เจดีย์ปะการัง โบราณสถานเก่าแก่ของเมืองขนอม เชื่อกันว่ามีอายุมากกว่า 1000 ปี ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาธาตุ ในวัดจันทน์ธาตุทาราม เจดีย์เป็นรูปโอคว่ำ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 เมตร สร้างขึ้นโดยนำหินปะการัง มาจัดสร้างเป็นเจดีย์ทั้งองค์ รอบๆเจดีย์ มีพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทรายแดง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน สู่ สะพานไม้อ่าวเตล็ด  อ่าวเตล็ด อ่าวที่อยู่เหนือสุดของ อ.ขนอม เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลสำหรับเป็นท่าเรือขึ้นลงของชาวประมง สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวที่มีความสวยงามและกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  สู่ ชุมชนเกาะแรต  เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ในอ่าวบ้านดอน หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะแรตอยู่ในทำเลที่มีทิวทัศน์สวย หากมองรอบเกาะทางด้านซ้ายมือจะเห็นทางฝั่งวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แหลมทวด หาดวังหิน ท่าเรือเอนกประสงค์ ทางฝั่งขวามือของเกาะจะเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ มีเส้นทาง ชมวิวที่กำลังก่อสร้างไว้สำหรับดูปลาโลมาเล่นน้ำ และดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหรือพระอาทิตย์ตกตอนเย็น

   

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

วันที่ 2 อิสระตามอัธยาศัย (ช่วงเช้า) – วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร – สวนโมกขพลาราม– ส่งสนามบินสุราษฎร์ธานี
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า อิสระตามอัธยาศัย (ช่วงเช้า) ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริม ล่องเรือชมโลมาสีชมพู (หากสนใจทัวร์เสริมโปรดสอบถามราคาอีกครั้ง)

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน สู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยาจึงเป็นวัดที่มีความสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและสุราษฎร์ธานีมา นานนับแต่โบราณกาล

  สู่ สวนโมกขพลาราม หรือ วัดธารน้ำไหล ซึ่งจัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อ พ.ศ.2502 เพื่อเป็นสถานที่แสวงหาความสงบและศึกษาธรรม ในรอบบริเวณวัดยังมีโรงมหรสพทางวิญญาณ ซึ่งประกอบด้วยภาพศิลป์ บทกวี คติธรรมคำสอนในพุทธศาสนานิกายต่างๆ ภาพพุทธประวัติ ภาพจำลองจากภาพหินสลัก เรื่องพุทธประวัติในอินเดีย บริเวณโดยรอบมีบรรยกาศที่ร่มรื่น

   

   

 • ........

  ส่ง สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เงื่อนไข

 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                        
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด  ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ