บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเหนือ จ้าววว . . . เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเหนือ จ้าววว . . . เชียงราย เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
4,555฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • วัดร่องขุ่น    
 • วัดร่องเสือเต้น    
 • พระตำหนักดอยตุง
 • พระธาตุดอยสุเทพ 
 • ครูบาศรีวิชัย  
 • พระธาตุดอยคำ 
 • ขอพร“หลวงพ่อทันใจ”
PHT-102-820

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้าว
 • 18.00

  คณะพร้อมกัน ณ  จุดนัดพบ ณ  BIG C ลาดพร้าว มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 19.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ

วันที่ 2 จังหวัดเชียงราย – วัดร่องขุ่น – วัดร่องเสือเต้น – ดอยตุง พระตำหนักดอยตุง – เมืองเชียงราย – เชียงรายไนท์บาซ่าร์
 • 08:00

  ถึง จังหวัดเชียงราย  จังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว ทางตอนเหนือและตะวันออก ทำเลที่ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย พม่า และลาว หรือรู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน   

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร วัดร่องขุ่น Wat Rong Khun วัดพุทธตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 
  วัดร่องเสือเต้น Wat Rong Sue Ten (Blue Temple) ตั้งอยู่หมู่บ้านร่องเสือเต้น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย อยู่ริมแม่น้ำกก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน พระตำหนักดอยตุง (DOI TUNG) ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. พระธาตุดอยตุง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประจำปีกุน พระบรมธาตุดอยตุง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของเชียงราย ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยตุง สูงจากระดับ น้ำทะเล ประมาณ 2000 เมตร เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ CHIANG RAI NIGHT BAZAAR ตลาดนัดยามค่ำคืน อยู่กลางตัวเมืองเชียงราย ติดกับสถานีขนส่งแห่งที่ 1 หรือลานกลางเวียง ตั้งอยู่ถนนพหลโยธิน จำหน่ายของที่ระลึกฝีมือชาวเขาและคนพื้นบ้านทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋าแบบของชาวเขา ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ผ้าม่าน ผ้าลายปักที่ชาวเขานำมาจำหน่ายในราคาที่ไม่แพงนัก มีตกแต่งบ้านที่ทำจากไม้ ลานเบียร์ ร้านอาหาร ฯลฯ

วันที่ 3 เชียงราย – เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – ถนนนิมมานเหมินทร์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร สู่ เชียงใหม่  เชียงใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 1.76 ล้านคน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐชาน ประเทศพม่า จังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี "คำเมือง" เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ WAT PHRA THAT DOI SUTHEP ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภัยจากการเดินทาง นำทุกท่านเดินเล่น ถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนเส้นนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเป็นถนนชื่อดังของเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารหลากหลายสไตล์ คาเฟ่เก๋ๆ และเต็มไปด้วยความคึกคัก

วันที่ 4 เชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยคำ – ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้าว
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ WAT PHRA THAT DOI KHAM (วัดหลวงพ่อทันใจ) วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ   BIG  C ลาดพร้าว 

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ                                             
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ