บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปสมุทรปราการ เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ไหว้พระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย์
 • ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง
 • บางกระเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร
 • ช้อปปิ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
 • วัดอโศการาม
 • ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ์
 • ชิลๆ ที่บางปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่

PHT-111-796

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ไหว้พระอิ่มบุญวัดพระสมุทรเจดีย์-ถ่ายรูปกับป้อมพระจุลฯและเรือรบหลวงแม่กลอง บางกระเจ้า บ้านธูปหอมสมุนไพร-ช้อปปิ้งตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วัดอโศการาม-ชมช้างสามเศียรและพิพิธภัณฑ์ ชิลๆ ที่บางปูถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เซรามิคคาเฟ่
 • 07.00

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 08.00

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 09.00

  เดินทางถึง จ.สมุทรปราการ นำท่านไหว้พระรับบุญที่วัดพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชาวบ้านเรียกพระประแดง เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับอนุสรณ์สถานป้อมพระจุลจอมเกล้าหรือเรียกสั้นๆ ติดปากว่าป้อมพระจุล ให้ท่านชม  และถ่ายรูปกับเรือรบหลวงแม่กลอง นำท่านแวะชมบ้านธูปหอมสมุนไพร ตั้งอยู่ในชุมชนบางกะเจ้า สมุทรปราการ จากนั้นให้ท่านแวะเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 • บ่าย

  นำท่านไหว้พระรับบุญที่วัดอโศการาม ตั้งอยู่ใน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วัดเก่าแก่ที่มีความ
  สำคัญและเป็นศาสนสถานที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะพระธุตังคเจดีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณหรือช้างสามเศียร แห่งเมืองสมุทรปราการ ก่อนเดินทางกลับที่สายลมแกเลอรี่บางปูเซรามิคคาเฟ่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ