บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปนครนายก เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปนครนายก เที่ยวแบบนิวนอร์มอล วันเดย์ทัวร์
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และหลวงพ่อปากแดง
 • ชมอุทยานพระพิฆเนศ
 • ถ่ายรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง
 • น้ำตกนางรอง
 • เดินเล่นลอดซุ้มป่าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทย
 • ชิมและช้อปปิ้งกันที่ฟาร์มเมล่อน
PHT-111-795

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ไหว้พระขอโชคลาภพุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์และหลวงพ่อปากแดง- ชมอุทยานพระพิฆเนศ-ถ่ายรูปชิลๆ สวยๆ กับสะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ยและทุ่งบัวแดง- น้ำตกนางรอง-เดินเล่นลอดซุ้มป่าไผ่อาราชิยาม่าเมืองไทย- ชิมและช้อปปิ้งกันที่ฟาร์มเมล่อน
 • 06.30

  นัดเวลาพร้อมกันที่จุดนัดพบ พร้อมรับอาหารเช้าแบบกล่องและน้ำดื่ม

 • 07.30

  พร้อมออกเดินทางสู่เขตจังหวัดนครนายก จังหวัดที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทางรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนครนายกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของรายการจากหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ประจำรถ

 • 09.00

  นำท่านเดินทางถึง จ.นครนายก นำท่านไหว้พระที่พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ที่ตั้งขององค์พระพุทธรูปปางโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่า เดินทางสู่สะพานไม้ไผ่ทุ่งนามุ้ย แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัด  นครนายกที่กำลังได้รับความนิยม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่น้ำตกนางรอง เป็นน้ำตกขนาดกลางลดหลั่นเป็นชั้นๆ ไม่สูงมาก มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายก มีน้ำตลอดปี 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่าเขื่อนคลองด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก จากนั้นต่อด้วยการไปเช็คอินกันที่อุโมงค์ป่าไผ่หรืออาราชิยาม่าเมืองไทย จากนั้นนำท่านเดินทางไปวัดหลวงพ่อปากแดงเพื่อขอพรโชคลาภ หรือที่เรียกว่าวัดพราหมณ์มณี ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของ จ.นครนายก จากนั้นปิดท้ายด้วยการแวะชมฟาร์มเมล่อน พ.ฟาร์ม เป็นฟาร์มเมล่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ       

 • 18.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด
 • ค่าอาหารเช้าและน้ำดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ

** ออกเดินทางได้ทุกวัน ตลอดเดือน ส.ค.63 ถึง 31 ธ.ค.63 **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ