บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด-หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ -วัดพระทอง

PHT-038-735

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ย่านตึกเก่า – วัดฉลอง – วัดนาคเกิด – โรงแรมที่พัก
 • 06:00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.30

  เหินฟ้า บินตรงสู่เมืองภูเก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 09.00

  นำท่านเดินทางโดยรถตู้ออกจากสนามบินภูเก็ต เดินทางเข้าชม ย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเข้าเยี่ยมชม วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภูเก็ต นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดนาคเกิด เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ พระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

   

วันที่ 2 พักผ่อนตามอัธยาศัย – หาดป่าตอง – แหลมพรหมเทพ - โรงแรมที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม หาดป่าตอง เป็นหาดที่คึกคักที่สุดในภูเก็ต เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บริเวณชายหาดมีเตียงผ้าใบและร่มหลากสีอยู่ตลอดทั้งแนว

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  ให้ท่านอิสระพักผ่อน  หรือซื้อทัวร์เสริม ลองเรือยอร์ช ดำน้ำ ชมปะกาลัง นำท่านชม แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ต บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย – ร้านของฝาก – วัดพระทอง – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านเดินทางเข้าชมร้านของฝากเมืองภูเก็ต ได้แก่ ร้านไข่มุก ร้านมะม่วง ร้านรังนก ร้านขนมของฝากพื้นเมือง

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเข้ากราบขอพร ณ วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต วัดนี้มีพระพุทธรูปผุด ขึ้นจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์

 • 21.20

  นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 22.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก.

        โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟ

        ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.

 1. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พักที่ภูเก็ต จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 4. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 5. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ