บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครพนม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ นครพนม 3 วัน 2 คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

วัดมรุกขนคร – วัดพระธาตุเรณู – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – วัดพระธาตุศรีคูณ – ลานพญาศรีสัตตนาคราช
วัดมหาธาตุ – วัดพระธาตุมหาชัย – วัดพระธาตุประสิทธิ์ – วัดพระธาตุท่าอุเทน -พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม – อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์

PHT-038-734

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนครพนม – วัดมรุกขนคร – วัดพระธาตุเรณู – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – วัดพระธาตุศรีคูณ – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – โรงแรมที่พัก
 • 05:00

  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง

 • 07.55

  เหินฟ้า บินตรงสู่เมืองนครพนม โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเซีย

 • 09.15

  เดินทางเข้าสู่ วัดมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางคืน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ เพิ่มความรัก ความสามัคคี

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิด วันจันทร์ เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระธาตุประจำวันเกิด วันอาทิตย์ เป็นพระธาตุประจำของเกิดปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุศรีคูณ พระธาตุประจำวันเกิด วันอังคาร ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้ มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

วันที่ 2 วัดมหาธาตุ – วัดพระธาตุมหาชัย – วัดพระธาตุประสิทธิ์ – วัดพระธาตุท่าอุเทน – โรงแรมที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ พระธาตุประจำวันเกิด วันเสาร์ เชื่อกันว่าใครได้ไปสักการะพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิด วันพุธกลางวัน เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดี ค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิด วันศุกร์ พระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

   

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม – อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ – สนามบินนครพนม – สนามบินดอนเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ท่านเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม อาคารหลังนี้คือ สถานที่สำคัญอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวัติของ จ.นครพนม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ สวยงามยิ่งใหญ่ สไตล์ไทยเวียดนาม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านของฝาก

 • 16.50

  นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

 • 18.05

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

   

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 5. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 6. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บา
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ