บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

วัดผาลาด วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ 
หมู่บ้านแม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง ร่มบ่อสร้าง เบญจรงค์ขันโตก-วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง 

PHT-038-733

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเชียงใหม่ – วัดผาลาด – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดพระธาตุดอยคำ – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ – เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ – โรงแรมที่พัก
 • 06:00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.30

  เหินฟ้า บินตรงสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 08.50

  ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ออกจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางเข้าชม วัดผาลาด วัดที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะได้ยินเสียงนกและเสียงสัตว์ป่า รวมไปถึงเสียงน้ำตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสร้างแบบพม่า นำท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ 

   

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง นำท่านสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในมีสิ่งปลูกสร้าง และดอกไม้นานาพันธุ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 468 ไร่  เช่น หอคำหลวง สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติ สวนเกษตรทฤษฏีใหม่

   

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)

วันที่ 2 หมู่บ้านแม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – ร่มบ่อสร้าง – เบญจรงค์ขันโตก – โรงแรมที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพ อากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี 

   

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว) นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงม บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมงานหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านเบญจรงค์ ขันโตก บุฟเฟต์อาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา

วันที่ 3 วัดพระสิงห์ – วัดเจดีย์หลวง – ร้านของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา นำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก

 • 21.10

  นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

 • 22.30

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ น้ำหนักถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ก.ก. โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุไวไฟของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 • ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์เป็นราคาพิเศษ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ