บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ จันทบุรี 3 วัน 2 คืน
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี – จุดชมวิวเนินนางพญา - วัดคาทอลิคจันทบุรี – ชุมชนริมน้ำจันทบูร
วัดปากน้ำแขมหนู

PHT-038-731

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี – จุดชมวิวเนินนางพญา – โรงแรมที่พัก
 • 06:00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

   

 • 06.30

  ออกเดินทางสู่จังหวัด จันทบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเข้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองจันท์ บ่งบอกถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มีต่อพระเจ้าตาก

  นำท่านชมวิว จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นหนึ่งใน Dream Destination ที่พลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวจันทบุรี

   

วันที่ 2 พักผ่อนตามอัธยาศัย –วัดคาทอลิคจันทบุรี – ชุมชนริมน้ำจันทบูร -โรงแรมที่พัก
 • บ่าย

  นำท่านชม วัดคาทอลิคจันทบุรี  โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในจังหวัดจันทบุรี ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 100 ปีเลยทีเดียว ที่นี่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก

  นำท่านสู่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชน 3 ศาสนา และย่านการค้าเก่าแก่อายุหลายร้อยปีทีบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าให้ท่านได้อิสระพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านชม วัดคาทอลิคจันทบุรี  โบสถ์คริสต์ที่สวยที่สุดในจังหวัดจันทบุรี ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 100 ปีเลยทีเดียว ที่นี่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิก

  นำท่านสู่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชน 3 ศาสนา และย่านการค้าเก่าแก่อายุหลายร้อยปีทีบ้านเรือนส่วนใหญ่ยังคงความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย – วัดปากน้ำแขมหนู – ร้านของฝาก - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 10.00

  เดินทางสู่  วัดปากน้ำแขมหนู วัดสวย จันทบุรี ความสวยงามของที่นี่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ โบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สวยงาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก

 • 15.00

  นำท่านกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

 • 20.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พักที่จันทบุรี จำนวน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทั้งหมด 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 4. ค่าประกันการเดินทางตามกรมธรรม์ ตามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว (ตามกรมธรรม์) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 5. ค่ารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม์) ภายในวงเงินท่านละ 500,000 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และผู้ช่วยมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง

โปรแกรมทัวร์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และปัจจัยอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุม โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ