บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน ปัว 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระซิบรัก ฝากใจไว้ที่น่าน ปัว 4 วัน 2 คืน
4,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

อำเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน - อำเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์  - ร้านลำดวนผ้าทอ  - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  - วัดภูเก็ต
วัดศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย

PHT-109-729

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 20.00

  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

วันที่ 2 อำเภอเมืองน่าน - วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดศรีพันต้น – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – ร้านของหวานป้านิ่ม – ถนนคนเดิน
 • 08.00

  แวะจุดพักรถ เพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าแบบ set box

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ "พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจำลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา โดยมีพระประธานจตุรทิศปางมารวิชัย 4 องค์ หันหน้าออกสู่ประตูทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐ์ฐานอยู่ภายใน มีเรื่องเล่ากันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระ 1 ในทั้งสี่ทิศ

 • 11.00

  จากนั้น นำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า "หอคำ" ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่างๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ "งาช้างดำ" ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัย ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว

 • 14.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีพันต้น ตั้งอยู่ที่ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของเขตเทศบาลเมืองน่าน สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคาภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันได หน้าวิหารวัด สีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา มีความสวยงามมาก  ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา

 • 15.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านสถาปนาวัด ใหม่ ตั้งชื่อว่า วัดมิ่งเมือง ตามชื่อที่เรียกเสาหลักเมืองว่า เสามิ่งเมือง ต่อมาปี 2527ได้มีการรื้อถอนและสร้างอุโบสถหลังใหม่เป็น

 • 16.30

  นำท่านทานขนมหวาน ณ ร้านของหวานป้านิ่ม ร้านที่ต้องห้ามพลาด

 • ค่ำ

  เที่ยวชม ถนนคนเดินเมืองน่าน ถนนแห่งนี้ตั้งอยู่ข้างๆ วัดภูมินทร์ จุดเริ่มต้นจะอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ

วันที่ 3 อำเภอเมืองน่าน – อำเภอปัว – อุทยานแห่งดอยภูคา - บ่อเกลือสินเธาว์ - ร้านลำดวนผ้าทอ - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ - วัดภูเก็ต
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

 • 07.30

  นำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว โดยจะมีการเปลี่ยนเป็นรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง

 • 09.30

  นำท่านเดินทางสู่ ดอยภูคา เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่มีทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำน่าน ลำน้ำปัว ลำน้ำว้า ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดน่าน และยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

  แวะสักการะ ศาลเจ้าพ่อภูคา บริเวณนี้ยังมี ต้นภูคา Bretschneidera Sinensi พันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งในประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน

 • 10:30

  นำท่านเดินทางต่อไปยัง บ่อเกลือสินเธาว์  มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน เกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณและนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนาจีนตอนใต้ ปัจจุบันการจะนำเกลือจากบ่อ  ขึ้นมาต้มทำเกลือใช่ว่าจะกระทำกันได้ง่ายๆ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  นำท่านเดินทางไปยัง ร้านลำดวนผ้าทอ  ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว  อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 15.00

  นำท่านเดินทางสู่  เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่านวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวย เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาจึงเห็นวิวในมุมสูง เห็นวิวได้กว้าง ลานชมวิวของวัดจะเห็นทุ่งนา ร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟชื่อดังของอำเภอปัว และลำธารอยู่ด้านล่าง  ส่วนด้านหลังเป็น อุทยานดอยภูคา ในตอนเช้าวัดนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ จิตรกรรม ฝาผนังสามมิติ เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อแสนปัว หรือ หลวงพ่อพุทธเมตตา” ที่ศักดิ์สิทธิ์ ผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4 วัดศรีมงคล – วัดพระธาตุแช่แห้ง – จังหวัดแพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี – ของฝากอ.เด่นชัย – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีมงคล (ก๋ง) ตั้งอยู่ที่ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง  ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิว ทางวัดได้จัดทำเป็นซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุด

 • 10.30

  นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย โดยมีลักษณะโดยรอบๆ ของ องค์พระธาตุ คือจะมี การบุรอบองค์ ด้วยทองจังโกในส่วน ของทางเดิน ขึ้นสู่งองค์พระธาตุนั้น จะเป็นตัวพญานาค หน้าบันเหนือประตูทางเข้าลักษณะของการปั้น

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.30

  นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี เป็นวัดที่สวยงามตามลักษณะของสถาปัตยกรรมล้านนาแบบผสมผสาน ที่หลวงพ่อมนตรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า ครูบาน้อย เจ้าอาวาสวัด ได้จำลองรูปแบบมาจากวัดสำคัญๆของภาคเหนือ และจากประเทศอื่นได้แก่ พม่า จีน และลาว โดยเลือกเอาจุดเด่น ของแต่ละแห่งมารวบรวมไว้ที่วัดนี้  เป็นการผสมผสานที่ลงตัว ทำให้มีลักษณะต่างจากวัดทั่วไป นอกจากจะนำเอาสุดยอดงานด้านพุทธศิลป์ ของล้านนา ที่มีชื่อเสียงมารวมกันไว้ที่เดียวแล้ว

  จากนั้น แวะซื้อของฝาก จาก อำเภอเด่นชัย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัทธยาศัย

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 01.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าที่พักจำนวน 2 คืน ตามโปรแกรม
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ