บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ One Day Trip

ทัวร์ในประเทศ สุพรรณจ๋าฉันรักเธอ One Day Trip
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • อุทยานมังกรสวรรค์
 • วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร
 • วัดแค (คุ้มขุนแผน)
 • สามชุก ตลาดร้อยปี
 • วัดทับกระดาน         
PHT-109-704

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ปั๊ม ปตท. กม25 (กรุงเทพฯ) - อุทยานมังกรสวรรค์ – วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหาร - วัดแค (คุ้มขุนแผน) – สามชุก ตลาดร้อยปี – วัดทับกระดาน
 • 06.30

  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ สุพรรณบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

 • 09.00

  เดินทางไปยัง อุทยานมังกรสวรรค์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรี สร้างขึ้นในโอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี จุดเด่นที่ถือเป็นไฮไลท์ของตัวจังหวัดคือมังกรใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

 • 10.15

  นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดสุพรรณบุรีสันนิษฐานกันว่าวัดแห่งนี้มีอายุราว 1,200 ปี  โดยทั่วไปเรียกกันว่า วัดป่า ภายในประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ มีคำกล่าวกันว่าหากมาสุพรรณบุรีแล้วต้องมาสักการะองค์หลวงพ่อโต มิฉะนั้นก็เหมือนมาไม่ถึง นอกจากนี้วัดป่าเลไลยก์ยังมีความเกี่ยวข้องกับวรรณคดีอันลือชื่อของไทย 

 • 11.30

  เดินทางสู่ วัดแค เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อปรากฏในวรรณคดีเรื่อง "ขุนช้างขุนแผน" ภายในวัดมีจุดที่น่าสนใจหลากหลายจุด ได้แก่  คุ้มขุนแผน ลักษณะเป็นเรือนไทยแบบภาคกลาง สร้างเพื่อเป็นอุทยานวรรณคดี เป็นการอนุรักษ์ศิลปะทางวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็นเรื่องราวชีวิตจริงของบรรพบุรุษไทย สมัยอยุธยาและบริเวณหน้าคุ้มขุนแผนมี ต้นมะขามยักษ์ ขนาด 7 คนโอบ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุหลายร้อยปี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  ออกเดินทางไปยัง สามชุก ตลาดร้อยปี เป็นตลาดจีนโบราณ ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในสมัยอดีต เมื่อ 100 ปีก่อน ถือเป็นแหล่งสำคัญในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าของจังหวัดสุพรรณบุรี บรรยากาศโดยรอบคงความดั้งเดิมตามวิถีชีวิตสมัยก่อน ภายในมีทั้งสินค้า ของที่ระลึก ร้านอาหารเจ้าดัง สามารถเลือกซื้อตามอิสระ

 • 15.00

  นำท่านสู่ ร้านของฝาก เอกชัยสาลี่สุพรรณ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล สินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น สาลี่ ปลาสลิด ข้าวหอม ผลไม้สดจากสวน ฯลฯ

 • 17.10

  นำท่านออกเดินทางสู่ วัดทับกระดาน   อำเภอสองพี่น้อง  เป็นอำเภอบ้านเกิดของคุณพุ่มพวง  ดวงจันทร์  นักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว  แต่เนื่องจากคุณพุ่มพวงคุ้นเคยกับวัดนี้ตั้งแต่เด็ก จึงมีการเก็บรวบรวมเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในการร้องเพลง  รวมทั้งรูปถ่ายจากข่าวหนังสือพิมพ์ไว้ในโบสถ์ของวัดนี้

 • 17.45

  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

 • 19.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ