บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ราชบุรี 1วัน 2 อำเภอ เพื่อเธอคนเดียว

ทัวร์ในประเทศ ราชบุรี 1วัน 2 อำเภอ เพื่อเธอคนเดียว
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • วัดคงคาราม
 • ถ้ำเขาบิน
 • อุทยานหินเขางู
 • Tara Coffee
 • ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน
PHT-109-703

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 (กรุงเทพฯ) ปั๊ม ปตท. กม 25 –วัดคงคาราม-ถ้ำเขาบิน-อุทยานหินเขางู- Tara Coffee-ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน
 • 06.30

  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25

 • 09.00

  เดินทางถึง วัดคงคาราม จังหวัด ราชบุรี ซึ่งที่วัดแห่งนี้ มีชื่อเสียงในด้าน จิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่และมีอายุมากกว่า 250 ปี เป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ภาพสวรรค์ชั้นต่างๆ ภาพอดีตของพระพุทธเจ้า ที่ประทับบนบัลลังก์ ภาพพระพุทธประวัติและพระพุทธชาติชาดก ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน  สวยปราณีตฝีมือช่างชั้นสูง  หาชมได้ยากในปัจจุบัน 

  ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม เป็นแบบเรือนไม้ทรงไทย ในพิพิธภัณฑ์มีกุฎิ ๙ ห้อง เป็นเรือนไทย ไม้สักบานประตู และหน้าต่างแกะสลักอย่างงดงาม เป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณเก่าแก่ที่เกี่ยวกับท้องถิ่น เป็นสื่อการสอนให้เยาวชนรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ทุกวันมีพระครูสัตยาภิรัต เป็นเจ้าอาวาสและเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์นอกจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภายในวัดยังมีจิตรกรรมฝาผนังวัดคงคารามเป็นวัดมอญ สร้างขึ้นโดยพระยามอญ

   

 • 10.30

  หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ ถ้ำเขาบิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่มีความสวยงามในปี 2530 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการศึกษาออกแบบพัฒนาถ้ำเขาบิน มีการติดตั้งไฟฟ้า  แสง  สี  เพื่อเน้นความสวยงามของถ้ำ อิสระให้ทุกท่าน ถ่ายรูปภายในถ้ำ ตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.00

  นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานหินเขางู แต่เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นปูนที่มีคุณภาพดี ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูนี้ยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณนี้ไป

  หลังจากนั้น Tara Coffee สถานที่พักผ่อนสุดชิลริมแม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี บริการ ทั้งร้านกาแฟ ร้านอาหาร สปาแบบครบวงจร และห้องพักรายวัน ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและทัศนียภาพริมแม่น้ำที่สวยที่สุด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้ผ่อนคลาย เช่น พายเรือคายัค และให้อาหารปลา 

 • 15.00

  อิสระให้ทุกท่านแวะช้อปปิ้ง ตลาดเก่าเจ็ดเสมียน เป็นตลาดเก่าแก่อายุมากว่า 100 ปี แต่เรียกติดปากกันมาว่า “ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน” เจ็ดเสมียนและที่ห้ามพลาดเด็ดขาดของดีเจ็ดเสมียน คือ ไชโป้ว มีทั้งเค็ม หวาน

 • 19.00

  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ