บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ ไปพัทยา-เกาะล้าน 2 วัน 1 คืน
3,700฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

พัทยา - ART IN PARADISE - ท่าเรือแหลมบารีฮาย - พักบนเกาะล้าน (หาดแสม)
เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบารีฮาย – บ้านสุขาวดี – ช้อปปิ้งตลาดหนองมน

PHT-111-702

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - พัทยา - ART IN PARADISE - ท่าเรือแหลมบารีฮาย - พักบนเกาะล้าน (หาดแสม)
 • 06:30

  คณะพร้อมกัน 

 • 07.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดชลบุรี

 • 10.00

  นำคณะเที่ยวชม ART IN PARADISE พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ แห่งแรกของเมืองไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากท่านจะได้ถ่ายภาพ 3 มิติ

 • 11.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารส้มปั้น  หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมบารีฮาย เพื่อลงเรือเดินทางสู่ท่าเรือหน้าบ้านบนเกาะล้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที จากนั้นขึ้นรถสองแถวท้องถิ่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก XANADU BEACH RESORT ณ หาดแสม บนเกาะล้าน หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นให้ทุกท่านได้มีเวลาเล่นน้ำทะเลหรือถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ที่ชายหาดตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารริมทะเลของรีสอร์ท

วันที่ 2 เกาะล้าน – ท่าเรือแหลมบารีฮาย – บ้านสุขาวดี – ช้อปปิ้งตลาดหนองมน - กรุงเทพฯ
 • 08:00

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า 

 • 10.00

  ออกเดินทางโดยรถสองแถวท้องถิ่นสู่ท่าเรือหน้าบ้าน จากนั้นลงเรือเพื่อเดินทางกลับ

 • 11.30

  ถึงท่าเรือแหลมบารีฮาย พัทยา นำคณะเดินทางเข้าสู่ บ้านสุขาวดี รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมชมโชว์คาบาเร่ อันแสนสวยงามของเหล่านางฟ้า สาวประเภท2 ณ ห้องอาหารสุดหรูของบ้านสุขาวดี หลังอิ่มอร่อยนำทุกท่านเที่ยวชมความงดงามภายในบริเวณบ้านสุขาวดี

 • 14.30

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งของอร่อย ณ ตลาดหนองมน อาทิ ข้าวหลามต้นตำหรับ หอยจ้อเนื้อปูแน่นๆ อาหารทะเลตากแห้งแสนอร่อยและขนมอื่นๆอีกมากมาย

 • 15.30

  เดินทางกันต่อสู่กรุงเทพฯ

 • 17.30

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยวหรือมาไม่ครบคู่)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าอาหาร จำนวน 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือไป-กลับเกาะล้าน และค่ารถสองแถวท้องถิ่น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) และมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ