บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปชุมพร 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจไปชุมพร 3 วัน 2 คืน
5,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง-ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร-ชุมพร  – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี 

PHT-111-701

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ชุมพร – เขามัทรี – ตลาดโต้รุ่ง
 • 05:00

  คณะพร้อมกัน ณ ปั๊มปตท. ถ.วิภาวดี-รังสิต

 • 06.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดชุมพร

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเพลินสมุทร จ.ประจวบฯ

 • 15.00

  นำคณะเดินทางขึ้นสู่ จุดชมวิวเขามัทรี เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สามารถชมวิวของชุมพรได้แบบ 360 องศา มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดของทะเลชุมพร

 • 16.30

  นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมมรกต จ.ชุมพร เมืองชุมพร หรือระดับเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน

 • 18.00

  นำท่านสู่ ตลาดโต้รุ่งชุมพร แหล่งเดินเล่นชิลชิล ช้อปปิ้งและชิมอาหารของเมืองชุมพรในยามค่ำคืน อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำคณะกลับเข้าสู่ที่พัก.....ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 ดำน้ำดูปะการัง + ชมความงามหมู่เกาะทะเลชุมพร
 • 06:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ท่าเรือ 

 • 08.00

  ถึงท่าเรือ นำคณะลงเรือ เดินทางสู่ เกาะง่าม  ซึ่งเป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางตอนใต้ของหาดทุ่งวัวแล่น มีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำเกาะจระเข้ เชิญทุกท่านสนุกสนานกับการดำน้ำสัมผัสความสวยงามของโลกใต้ทะเล ชมทัศนียภาพรอบๆ เกาะง่ามใหญ่ Right hand of Buddha ฝ่ามือพระพุทธเจ้าที่เป็นเอกลักษณ์เป็นที่อยู่ของนกนางแอ่นจำนวนมาก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือเกาะง่ามน้อย มีลักษณะเป็นกองหินเล็กกระจายตามแนวเกาะ ชมความหลากหลายของสัตว์ทะเล 

 • 16.00

  กลับถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม    หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนหรือจะเที่ยวชมราตรีเมืองชุมพรตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 3 ชุมพร – ศาลกรมหลวงชุมพร ณ หาดทรายรี – กรุงเทพฯ
 • 06:00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า                   

 • 07.00

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำคณะเดินทางสู่ ศาลกรมหลวง ชุมพรฯ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรี ที่มีหาดทรายยาวและขาวสะอาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร จากนั้นเดินทางกลับระหว่างทางแวะ ศาลพ่อตาหินช้าง ก่อนที่ได้มีการตัดถนนสู่ภาคใต้ บริษัทรับเหมาสร้างถนนมาถึงตรงเชิงเขา ก็พบกับหินก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายช้าง ขนาดไม่ใหญ่โตนัก ช่างที่มาควบคุมงานพยายามใช้เครื่องกลหนักเพื่อเอาหินก้อนนั้นออก

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคุณต้น ทับสะแก

 • 20.30

  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยว หรือมาไม่ครบคู่)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าอาหาร จำนวน 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือท่องเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถสองแถวขึ้นเขามัทรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
 • โปรแกรมการท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม นำท่านท่องเที่ยวสถานที่อื่นแทน
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้)และมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ