บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ ไปจันทบุรี 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ เที่ยวสุขใจ ไปจันทบุรี 2 วัน 1 คืน
4,900฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนริมน้ำจันทบูร  - สัมผัสตลาดพลอยหรือถนนอัญมณี  –  หาดคุ้งวิมาน
เป๊กกี้โคฟ – เนินนางพญา – บ้านแหลมหิน  - ช้อปปิ้งของดีเมืองจันท์  

PHT-111-700

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จันทบุรี - โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล - ชุมชนริมน้ำจันทบูร - สัมผัสตลาดพลอยหรือถนนอัญมณี – หาดคุ้งวิมาน – ที่พักสุดหรูเป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท - ชิมซีฟู้ดเมืองจันท์
 • 06:00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดจันทบุรี

 • 11.30

  เดินทางถึงตัวเมืองจันทบุรี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.จันทบุรี 

 • 13.00

  หลังอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน นำคณะเปลี่ยนไปนั่ง รถสองแถวท้องถิ่น เพื่อไปเที่ยวชม โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก เดินเที่ยวกันต่อ ณชุมชนริมน้ำจันทบูรซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเริ่มจากถนนท่าหลวงไปทางถนนสุขาภิบาลทั้งเส้น ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

  -จากนั้นนำทุกท่านสัมผัส ตลาดพลอย หรือถนนอัญมณี เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีโด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก และเป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

 • 15.30

  นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ที่พักสุดหรู เป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท หรือระดับเทียบเท่า จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพสวยๆ ในบริเวณโดยรอบของที่พักที่จะมีจุดสวยงามหลายสิบแห่ง หรือจะเล่นน้ำในสระน้ำเกลือแสนสะอาดที่อยู่โดยรอบรีสอร์ทที่พัก

 • 18.00

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหาของโรงแรม หลังอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2 เป๊กกี้โคฟ – เนินนางพญา – บ้านแหลมหิน - ช้อปปิ้งของดีเมืองจันท์ – กรุงเทพฯ
 • 08:00

  พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่สุดสวยของโรงแรม 

 • 09.30

  นำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา  เป็นจุดชมวิวที่นับว่าสวยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ให้ทุกท่านได้เก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำคณะนั่งรถสามล้อพ่วงท้องถิ่น ชมบ้านหัวแหลม เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ซึ่งชาวบ้านยังคงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย

 • 11.00

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ                                                                                                     

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูจ๋า หลังอิ่มอร่อยเดินทางกันต่อ ระหว่างทางกลับแวะซื้อของฝากของดีเมืองจันทบุรี 

 • 18.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (พัก 3 ท่าน เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องการพักเดี่ยวหรือมาไม่ครบคู่)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 • ค่าอาหาร จำนวน 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถสองแถวท่องเที่ยวในตัวเมืองจันทบุรี
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
  • ค่ามัคคุเทศก์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ เป็นต้น
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ท่านเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์และทีมงานคนขับรถ ท่านละ - บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

 

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถตู้) และมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 24 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางโดยรถบัส) ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ