บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ นครปฐม เที่ยวไม่หมด ไม่ต้องกลับบ้าน ONE DAY TRIP

ทัวร์ในประเทศ นครปฐม เที่ยวไม่หมด ไม่ต้องกลับบ้าน ONE DAY TRIP
999฿
ราคาเริ่มต้น
1 วัน 0 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน
 • เมืองรัตติยา
 • ตลาดทุ่งหนองบัวแดง
 • พระราชวังสนามจันทร์
 • วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร
 • วัดศีรษะทอง
 • ตลาดน้ำดอนหวาย                                                                                             
PHT-109-699

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 (กรุงเทพฯ) – เมืองรัตติยา – ตลาดทุ่งหนองบัวแดง – พระราชวังสนามจันทร์ – วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร – วัดศีรษะทอง – ตลาดน้ำดอนหวาย
 • 06.30

  คณะพร้อมกัน ณ ปั้มปตท. กม.25

 • 07.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

 • 08.30

  เดินทางถึงจังหวัดนครปฐม ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวและตลาดร่วมสมัย เมืองรัตติยา เมือง จำลองบรรยากาศเหมือนอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยอิงจากประวัติศาสตร์ ทั้งประตูชัย ป้อมปราการ กำแพงเมือง

 • 10.15

  นำท่านชม ตลาดทุ่งหนองบัวแดง ณ บางเลน ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองบางเลน เป็นตลาดน้ำที่ไม่เหมือนใคร เพราะ ตั้งอยู่ริมสระบัวกว้างถึง 24 ไร่ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมบัวแดงได้ตลอดทั้งปี ภายในตลาดมีทั้ง   โซนร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยู่ในอาคารสไตล์ลอฟท์ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งสบาย

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.10

  ออกเดินทางสู่ พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท สันนิษฐานว่าเดิมคง  เคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณ

 • 14.15

  เดินทางถึง วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์     พระปฐมเจดีย์ซึ่งถือว่าเป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็น

 • 15.35

  นำท่านไหว้พระ ขอพร พระราหูชื่อดัง วัดศีรษะทอง มีการพัฒนาและมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยของ     หลวงพ่อน้อย นาวารัตน์ อดีตเจ้าอาวาส ท่านเป็นที่รู้จักเพราะเป็นคนริเริ่มสร้าง พระราหูอมจันทร์จากกะลา

 • 17.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำดอนหวาย อยู่ใกล้กับวัดดอนหวาย แหล่งรวมของอร่อย อาหารไทยทั้งคาว หวานแบบดั้งเดิม ภายในตลาดน้ำมีอาหารและร้านค้าจำนวนมากมาย จนทำให้ตลาดน้ำดอนหวายเป็นอีกหนึ่ง  ตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก

 • 17.30

  ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น

 • 19.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น / รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 200 บาท

**ไม่มีราคาเด็ก ราคานี้ไม่รวมค่าทิป**

โปรแกรมทัวร์แนะนำ