บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ บึงกาฬ ภูทอก เจาะลึกบึงกาฬ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ บึงกาฬ ภูทอก เจาะลึกบึงกาฬ 4 วัน 2 คืน
7,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ถ้ำสีธน - วัดอาฮงศิลาวาส - แก่งอาฮง - ภูลังกา - วัดถ้ำแสงธรรม - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูลังกา - ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ 
ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ

PHT-140-698

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หนองคาย
 • 18.00

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.หนองคาย

 • 19.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ถ้ำสีธน - วัดอาฮงศิลาวาส - แก่งอาฮง - ภูลังกา - วัดถ้ำแสงธรรม - วัดอาฮงศิลาวาส - ภูลังกา
 • 07.00

  เดินทางถึง จ.หนองคาย รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 08.00

  เดินทางไป ถ้ำสีธน เดินทางไป วัดอาฮงศิลาวาส เดินทางไป แก่งอาฮง

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางไป ภูลังกา - วัดถ้ำแสงธรรม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ทางเดินขึ้นจะเป็น บันไดรูปพญานาค มีสองสีคือสีเขียวและสีทองจำนวน 290 ขั้น บรรยากาศเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ นำท่านชม บึงโขงหลง เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง ชม หาดคำสมบูรณ์ ที่มีหาดทรายทอดยาว เป็นแหล่งพักผ่อน และชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งมองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 3 ภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  เดินทางไป ภูทอก อำเภอศรีวิไล

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางไป น้ำตกถ้ำพระ ระหว่างทางนั่งรถจะเห็นความ อลังการของน้ำตกได้แต่ไกล เดินทางไป น้ำตกถ้ำพระ ลงเรือลัดเลาะไปตามลำคลองที่ใสสะอาด สองข้างทางเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประมาณ 10 นาที 
  จากนั้นเดินเท้าเข้าสู่บริเวณน้ำตก ระยะทางประมาน 300 เมตร ท่านจะพบกับ น้ำตกถ้ำพระ

 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ - กรุงเทพฯ
 • 05.00

  นำท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อความสิริมงคล (หากไม่ไปก็อยู่ที่โรงแรมได้)

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  เดินทางไป ตลาดอินโดจีน ท่าเสด็จ รับประทานอาหารเช้า ที่ จ.อุดรธานี

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.00

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 22.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

• ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• ค่าที่พัก1คืนพักห้องละ2-3 ท่าน
• ค่าอาหารที่ระบุในรายการ10มื้อ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
• ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ