บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี No Sea ก็ดีนะ… สุราษฎร์ธานี 4วัน 2คืน
3,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน

วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เขื่อนรัชชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์
เนินทรายเหมืองแกะ – เจดีย์ลอยฟ้า – ป่าต้นน้ำบ้านราด – ตลาดบางใบไม้ - ตลาดศาลเจ้า

PHT-037-682

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จุดนัดพบปั๊มCaltexงามวงศ์วาน
 • 20:00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม Caltex งามวงศ์วาน ใช้เวลาเจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2 วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร - เขื่อนรัชชประภา - สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเสร็จแล้วออกเดินทาง สู่ เขื่อนรัชชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน ฟ้าสวยน้ำใส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ไปเที่ยวกันที่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์  เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปเก๋ๆ

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 เนินทรายเหมืองแกะ – เจดีย์ลอยฟ้า – ป่าต้นน้ำบ้านราด – ตลาดบางใบไม้ - ตลาดศาลเจ้า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่จุดไฮไลค์ที่หนึ่งได้แก่ เนินทรายเหมืองแกะ แวะถ่ายรูปสวยๆสไตล์ภูเขาทะเลทราย จากนั้นเดินทางสู่ เจดีย์ลอยฟ้า อุทยานธรรมเขานาใน เมื่อมาถึงสุราษฎร์ธานีต้องแวะมาสักการบูชา เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
  จากนั้นออกเดินทางสู่ ป่าต้นน้ำบ้านราด แหล่งท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ บอกเลยว่าน้ำใส ไหลเย็น เห็นตัวปลาแน่นอน

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  หลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งกันที่ตลาดบางใบไม้ ตลาดน้ำน่ารักๆ ของชาวสุราษฎร์ที่ไม่ควรพลาด กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือการนั่งเรือล่องผ่านอุโมงค์ต้นจากชมคลองร้อยสาย

 • เย็น

  อิสระตามอัธยาศัย ณ ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 4 สุราษฎร์ธานี – ซื้อของฝากร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านแวะซื้อของฝากกันที่ร้านร้อยเกาะเซ็นเตอร์ ที่ร้านมีของฝากขึ้นชื่อมากมายหลายอย่าง ให้ท่ารช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดชุมพร จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ  เวลาประมาณ 20.00 น. เดนทางถึงกรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจครั้ง

เงื่อนไข

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น
 • ค่าบริการคนขับรถ และค่าน้ำมัน
 • ค่าที่พัก 2คืน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท หรือแล้วแต่ความประทับใจ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ