บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ไปโลด คำชะโนด 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ไปโลด คำชะโนด 2 วัน 1 คืน
4,555฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ
คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก

PHT-102-658

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – จังหวัดอุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – วัดผาตากเสื้อ – วัดโพธิ์ชัย(หลวงพ่อพระใส) – ตลาดท่าเสด็จ
 • ตีสาม

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง

 • 06.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9200  

 • 07.05

  ถึง สนามบินอุดรธานี  รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี

  นำท่านเดินทางสู่  วัดป่าภูก้อน watpaphukon  สถานที่ปฏิบัติธรรม ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำใหญ่ ตำบลบ้านก้อง เป็น รอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี,เลยและหนองคาย มีวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาว ความยาว 20 เมตร

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ Wat Pha Tak Suea  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง บรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เงียบสงบ มีจุดไหว้พระด้านหน้าทางเข้า 1 จุด และด้านในโบสถ์ 1 จุด ทางเดินเข้าโบสถ์มีบันไดพญานาคทอดยาวไปจนถึงตัวโบสถ์  Hilight  ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้นักท่องเที่ยวได้เดินออกไปสัมผัสบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้น ชมวิวแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศ ลาว นอกจาก Skywalk แล้ว

  นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย Wat Pho Chai   พระอารามหลวงวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย  เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใสอันศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานผูกพันกับทั้งชาวไทยและชาวลาวในประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุดของชาวหนองคาย และผู้คนลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย  หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำ  92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงาม  มีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาถึงประวัติของหลวงพ่อพระใสว่าสร้างขึ้นโดยพระ ธิดา  3 องค์ ของพระไชยเชษฐาธิราช  กษัตริย์แห่งล้านช้างซึ่งได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน  แหล่งรวมสินค้านำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน มีสินค้าหลากหลายทั้งของกินของใช้ เสื้อผ้า ราคาไม่แพง รวมถึงสินค้า OTOP เช่น หมูยอ ปลาส้ม ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ผลไม้อบแห้ง มะพร้าวแก้ว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ง เดินเล่นถ่ายรูปริมถนนมีชัย 

วันที่ 2 คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี – ร้านของฝาก – สนามบินอุดร – สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า (ไข่กระทะ) นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ้านดุงเข้าสู่  คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์  สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะลอยน้ำ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลาปาคมผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยนำเสนอปรับแต่งบรรยากาศให้มีมุมถ่ายภาพชิค ๆ ทำให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจมากขึ้น ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

 • 22.00

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9219

 • 23.10

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...........

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ    (ท่านสามารถนำสัมภาระ ขึ้นเครื่องได้ 7 กก.)                                     
 • ค่าภาษีสนามบิน             
 • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                       
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด
 • ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 500  บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ  ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ แต่ไม่เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ