บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ น่าน 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ น่าน 4 วัน 3 คืน
7,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ร่วมพิธีสืบชะตาล้านนาตะวันนออก
 • ดอยเสมอดาว
 • เสาดินนาน้อย
 • งาช้างดำ
 • วัดภูมินทร์
 • ดอยภูคา
 • พระธาตุแช่แห้ง
 • แพะเมืองผี
 • พระธาตุช่อแฮ
 • พระพุทธชินราช
PHT-135-620

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - แพร่ พระธาตุช่อแฮ แพะเมืองผี น่าน
 • 06.30

  พร้อมกันที่ ปั๊ม ปตท. ถนนวิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ

 • 07.00

  ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่จังหวัดแพร่

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร จ.พิษณุโลก  หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.แพร่ นำท่านนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาดแปลกตา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จ.น่าน นำท่านเข้าที่พักที่ อ.นาน้อย

 • 19.00

  บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย

วันที่ 2 ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ พระธาตุแช่แห้ง
 • 05.30

  อรุณสวัสดิ์ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว หลังอาหารนำท่านชม พิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวันจันทร์และอังคารครับ) นำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่วัดพระธาตุช้างค้ำ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปัว

 • 19.00

  บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหาร

วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง วัดหนองบัว
 • 07.00

  บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคาชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน) ที่ วัดภูเก็ต นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่านและนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน

 • 19.00

  บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน

วันที่ 4 พระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ
 • 06.00

  อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง

 • 07.00

  บริการอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวันร้านอาหาร จ.พิษณุโลก หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากกลับบ้านที่ จ.นครสวรรค์

 • 20.00

  ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพทุกท่าน

เงื่อนไข

1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ