บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ | เที่ยวเชียงคาน จ.เลย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงคาน เลย ภูเรือ | เที่ยวเชียงคาน จ.เลย 3 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง [เทศกาลผีตาโขน] 
เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน - ทะเลหมอกภูทอก
ตลาดเช้าเชียงคาน Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนัลจุล

PHT-140-605

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.หล่มเก่า - อ.ด่านซ้าย - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก
 • 05.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

 • 06.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

 • 07.00

  อิสระอาหารเช้า @ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความ               สง่างาม ของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก *ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งข้างในและข้างนอก
  นำท่านเดินทางไปชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน (วัดโพนชัย) ศึกษาประวัติความเป็นมาอันยาวนานของประเพณีผีตาโขน

 • 17.30

  Check in เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.30

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย ZZzz

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ - วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง [เทศกาลผีตาโขน] - เชียงคาน - วัดศรีคุนเมือง - แก่งคุดคู้ - ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง - ถนนคนเดินเชียงคาน
 • 05.30

  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง 
  นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคาน

   

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • 13.30

  ถึง อ.เชียงคาน นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงคาน และชมภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างไม้สมัยโบราณ

 • 16.00

  นำท่านเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ
  นำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดินในอีกบรรยากาศหนึ่งของเมืองเชียงคาน
  Check in เข้าที่พัก ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 • 18.00

  อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋ น่ารักในแบบของเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

วันที่ 3 ทะเลหมอกภูทอก - ตลาดเช้าเชียงคาน - Crystal Box Coffee - วัดป่าห้วยลาด - ไร่กำนัลจุล - กรุงเทพฯ
 • 05.30

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้าตรู่ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร
  รับประทานอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเชียงคาน หากมีโอกาสอย่าลืมชิมปาท่องโก๋ยัดไส้ ที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงคาน

 • 09.00

  Check Out ออกจากที่พัก แวะเติมคาเฟอีนและขนมหวาน กันที่ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟเก๋ไก๋ น่ารักๆ มีเมนูของหวานแนะนำก็คือ Greentea Honey Toasts สูตรเฉพาะของทางร้าน ด้วยชาเขียวหอมๆ + น้ำผึ้งแท้100% + เนย เสริฟร้อนๆ กับไอศครีม ทานคู่ผลไม้สดเคลือบน้ำผึ้ง ... ฟินได้อีก

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด

 • 16.00

  แวะซื้อของฝากที่ ไร่กำนันจุล รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 • 24.00

  นำท่านเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ และด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 2,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วัน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ