บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ยุโรป Lofoten Winter Aurora Hunting 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป Lofoten Winter Aurora Hunting 8 วัน 5 คืน
77,777฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

สต็อคโฮม-รถไฟสายอาร์ติดเซอร์เคิล–นาร์วิก-หมู่เกาะโลโฟเทน-ทรุมเซอ-ออสโล
เปิดประสบการณ์การผจญภัยในดินแดนอันหนาวเย็นสุดขั้วและอุดมไปด้วยธรรมชาติตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง สัมผัสความอบอุ่นจากผู้คนละสังคมเมืองในอุดมคติ พร้อมสนุกไปกับกิจกรรมขั้วโลกและเป้าหมายสุดท้ายกับการตามล่าแสงเหนือ

PHT-142-534

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 22.30

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความ  สะดวกด้านเอกสาร สัมภาระให้แก่ทุกท่าน

วันที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงสต็อคโฮม – เขาฟยัลกาทัน – ย่านเมืองเก่ากัมลาสตาน - ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK – สถานีรถไฟสต็อคโฮม
 • 01.25

  ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อคโฮม ประเทศสวีเดน โดยสายการบิน Thai Airways  เที่ยวบินที่ TG 960

 • 06.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสต็อคโฮม – อาร์ลันดา ประเทศสวีเดน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮม Stockholm เมืองหลวงของประเทศสวีเดน เดินทางสู่ จุดชมวิวบน เนินเขาฟยัลกาทัน Fjallgatan Hill เพื่อบันทึกภาพของเมืองสต็อคโฮล์มจากมุมที่สวยที่สุดของตัวเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ 14 เกาะ นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่ากัมลาสตาน Gamla Stan Area เป็นเขตเมืองเก่าแห่งสต็อคโฮล์ม เต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยสมัยโบราณของศตวรรษที่13 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็นเค NK ซึ่งเป็น“ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ”  ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟสต็อกโฮม (SJ Train)

 • 18.43

  นำท่านเดินทางสู่เมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ ขบวนที่ SJ Nighttrain 94 นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟตู้นอนขบวนพิเศษเส้นทางสายอาร์กติกเซอร์เคิล หนึ่งใน
  เส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงามของป่าสนและทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิก ประเทศนอร์เวย์ โดยขบวนรถไฟ  SJ train (3-berth) 

วันที่ 3 สถานีรถไฟสต็อคโฮม – สถานีรถไฟเมืองนาร์วิก - หมู่บ้านเฮนนิ่งสวาร์
 • เช้า

  อิสระอาหารเช้า บนรถไฟ รถไฟตู้นอนขบวนพิเศษเดินทางเข้าสู่เขตขั้วโลกเหนือดินแดนแลปแลนด์ Lap Land ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศฟินแลนด์ 

 • 12.54

  ถึง สถานีรถไฟเมืองนาร์วิก Narvik เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขาและทะเล อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสมาทรงทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ของเมืองนี้ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบัน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเฮนนิ่งสวาร์ Henningsvaer เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน 

วันที่ 4 หมู่บ้านเฮนนิ่งสวาร์ - Å Village – หมู่บ้านเรนเน - หมู่บ้านไฮม์นอย – เมืองสโวลวาร์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ไฮม์นอย Hamnoy หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก  ที่มีความสวยงามอย่างไม่น่าเชื่อและติดเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีความงดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองโมสเคนเนสและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านเรนเน Reine หนึ่งในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเกาะมอสเคเนสโซย่า เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านออ A Village หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้สุดของหมู่เกาะโลโฟเทน 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ Svolvaer หมู่เกาะลอฟโฟเทน Lofoten Islands ตั้งอยู่ที่เมือง Nordland ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน 

วันที่ 5 เมืองสโวลวาร์ – เมืองทรุมเซอ – มหาวิหารอาร์กติก - มหาวิหารทรุมเซอ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรุมเซอ (Tromso) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีความเจริญและทันสมัยอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น ”ปารีสแห่งยุโรปเหนือ” (Paris of the North) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารอาร์กติก (Arctic Cathedra)l วิหารสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1965 โดยมีไฮไลท์จุดเด่นสำคัญประจำวิหารแห่งนี้ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้เยี่ยมชม ก็คือ ภาพประดับกระจกสีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป และมหาวิหารทรุมเซอ (Tromso Cathedral)

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม แสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน 

วันที่ 6 เมืองทรุมเซอ – เมืองออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ - ปราสาทและป้อมปราการอาร์เคอร์ชูร์ - ย่านถนนคาร์ลโจฮันเกท
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า แบบเซตบ็อก (Breakfast boxs) นำท่านเดินทางสู่เดินทางสู่สนามบินเมืองทรุมเซอ

 • 08.40

  ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบิน NORWEGIAN AIRLINES เที่ยวบินที่ DY 373

 • 10.40

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานออสโล - การ์เดอร์มอน เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์  นำท่านชม เมืองออสโล (oslo) เมืองหลวงของ ประเทศนอร์เวย์ (Norway)

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชม อุทยานฟรอกเนอร์ (Vigeland Park) ท่านจะทึ่งในผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ชื่อ    กุสตาฟ วิก เกแลนด์ที่ ใช้เวลาถึง 40 ปี ในการแกะสลักหินแกรนิตและทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ต้ังของรูปแกะสลักชื่อ โมโนลิท นำท่านเดินชมบริเวณปราสาทและป้อมปราการอาร์เคอร์ชูร์ Akershus Fortress ปราสาทและป้อมโบราณแห่งนี้ที่สร้างขึ้นในปี 1299 จากนั้นนำท่านนำท่านช้อปปิ้งบริเวณ ย่านถนนคาร์ลโจฮันเกท Karl Johans Gate ที่มากไปด้วยร้านค้าชั้นนำและใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น พระราชวังหลวง 

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 7 เมืองออสโล – โรงละครแห่งชาติ – ท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน - ประเทศไทย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเก็บภาพที่ระลึกกับ โรงละครแห่งชาติ (The Oslo Opera House) ศูนย์วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในนอร์เวย์ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 มีเวทีสามแห่งและมีมากกว่า 1,000 ห้อง 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานการ์เดอร์มอน – เมืองออสโล 

 • 14.15

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

วันที่ 8 เมืองออสโล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • 06.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น(ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง),  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 

** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 EUR ต่อท่าน **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ