บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย Georgia 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย Georgia 8 วัน 5 คืน
39,999฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน
 • เมืองทบิลิซี่
 • เมืองคาสเบกี้
 • เมืองกอรี
 • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
 • เมืองบาตูมี
 • เมืองคูไทซี
PHT-142-533

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ทบิลิซี
 • 23.50

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirates Airlines (EK) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร สัมภาระให้แก่ทุกท่าน

วันที่ 2 เมืองดูไบ - เมืองทบิลิซี - the chronicle of Georgia - Jan sharden street - วิหารซีโอนี – Bridge of Peace - meidan bazaar
 • 03.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสารการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirates Airlines (EK) เที่ยวบินที่ EK 377

 • 07.15

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

 • 12.20

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirates Airlines (EK) เที่ยวบินที่ EK 2200

 • 15.50

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ อนุสาวรีย์ the chronicle of Georgia หรือแท่งหินสีดำแกะสลักขนาดใหญ่ยักษ์ บนแท่นหินจะแกะสลักออกมาเป็นรูปต่างๆและบอกเล่าเรื่องราวของประเทศจอร์เจียในอดีต อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 พาทุกท่านชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) นำชม Bridge of Peace สะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา นำท่านเดินทางไปยังย่าน Meidan bazaar

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ณ ย่าน Meidan Area

วันที่ 3 เมืองทบิลิซี – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – วิหารจวารี – ป้อมอนานูรี – เมืองคาสเบกี้ – เขื่อน Jhinvali Lake – โบสถ์ Gergeti church – เมืองกูดาอูรี - อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า (Mtskheta)(25.2km./35mins) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) จากนั้นชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 นำท่าน ชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก พาท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi ชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี ระหว่างทางแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่ 4 เมืองกูดาอูรี - เมืองกอรี – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองคูไทซิ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี(GORI)(153km./2 .20hrs.) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่ในอดีตเคยมีความสำคัญทางด้านทหารในยุคกลางเป็นที่ตั้งของกองกำลังที่อยู่บนถนนสายสำคัญ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจ เซฟสตาลิน ผู้ที่นำโซเวียตก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจของโลก นำท่านชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค(uplistsikhe cave) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซิ(Kutaisi)(163km./3hrs.) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส(Colchis)หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ เมื่อสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่ 5 เมืองคูไทซิ - น้ำพุ Colchis Fountain – เมืองบาตูมี - Piazza Square – ยุโรปสแควร์ – ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด – อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ - The large Ferris wheel - The Alphabet tower
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านชมและแวะถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์ ตั้งอยู่ในจัตุรัส David Agmashenebeli ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2011 จากนั้นสู่ เมืองบาตูมี(Batumi)(151km/2.45hrs.) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า(Ajara) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์ (Europe Square) ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี นำท่านเตินความสวยงามของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด (Batumi Bulevard) เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่ถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1881 จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Monument) อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย” ทำด้วยเหล็ก เคลื่อนไหวได้
  จากนั้นนำท่านชมวิวบน The Alphabet tower หอคอยสัญลักษณ์แห่งเมืองบาตูมี

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด

วันที่ 6 เมืองบาตูมี – เมืองทบิลิซี – โบสถ์ตรีนิตี้ -จักรยานขนาดยักษ์–โรงละครโอเปร่า - รัฐสภาแห่งจอร์เจีย –พระราชวัง Vorontsov’s Palace - ถนน Shota Rustaveli Avenue - อนุสรณ์เซนต์จอร์จ - ช้อปปิ้ง Galaria Mall
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไป เมืองทบิลิซี (378 km./5.50 hrs.)  เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำคูรา Kura หรือแม่น้ำซควารี Mtkvari ในภาษาถิ่น ก่อตั้งในราวศตวรรษที่ 5  เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรไอบีเรีย ที่อยู่รอดท่ามกลางสองอาณาจักรโรมันและแซสซานิค

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำชมโบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงทบิลิซี จากนั้นนำท่านหยุดแวะพักถ่ายรูปคู่กับ จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี (Giant Bicycle) ผ่านชมสถานที่ โรงละครโอเปร่า(Opera House) โรงละครโอเปราและบัลเล่ต์แห่งชาติจอร์เจียและเมืองทบิลิซิ ผ่านชม รัฐสภาแห่งจอร์เจีย (Parliament of georgia) รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองไปตาม ถนน Shota Rustaveli Avenue ชม st.george's monument หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์จเป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในเมืองทบิลิซีจอร์เจีย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ณ Galaria Mall

วันที่ 7 เมืองทบิลิซี - โบสถ์ St.Vergin Church - รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang - อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย –ป้อมปราการนาริกาลา – โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี - กรุงบาเรนห์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจียตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Mtkvari บน Metekhi Cliff ในย่าน Avlabari ตรงข้ามกับเมืองเก่าของทบิลิซิ นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชม อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นำท่านชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน นำท่านเดินทางต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

 • 16.50

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ โดยสารการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirates Airlines (EK) เที่ยวบินที่ EK 2201

 • 20.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

 • 22.35

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงทเทพ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ Emirates Airlines (EK) เที่ยวบินที่ EK 374

วันที่ 8 กรุงเทพฯ
 • 07.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 

** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 EUR ต่อท่าน **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ