บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ARMENIA 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย GEORGIA ARMENIA 8 วัน 6 คืน
43,333฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Gulf Air
สายการบิน
 • เมืองทบิลิซี่
 • เมืองกอรี
 • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค
 • อาร์เมเนีย
 • ทะเลสาบเซวาน
 • เยเรวาน
PHT-142-532

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงบาห์เรน
 • 17.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์แอร์ โดยมีเจ้าหนาที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับบริการ ตรวจเอกสารและสัมภาระ

 • 20.50

  ออกเดินทางสู่ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151
  (บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่ 2 กรุงบาห์เรน – กรุงทบิลิซี - โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน – น้ำตกเลกทากิวี - Jan sharden street – วิหารซีโอนี - Bridge of Peace - Meidan
 • 00.30

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องไปเมืองทบิลิซี)

 • 10.10

  ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081**ไฟล์ทนี้จะแวะรับส่งคนที่สนามบินบากูก่อน**

 • 15.15

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี (Tbilisi) หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เมืองทบิลิซี (Tbilisi) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย
  ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน (Sulphur Baths) หรือภาษาจอร์เจียน เรียกว่า Abanotubani (อะบานูออูบานิ) เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน จากนั้นพาท่านเดินทางไปชม น้ำตกเลกทากิวี Leghvtakhevi Waterfall of Tbilisi น้ำตกที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าของทบิลิซีหนึ่งในสถานที่โบราณใน Abanotubani จากนั้นอิสระให้ ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ชม วิหารซีโอนี (Zion Cathedral) โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองนี้ เดินทางไปยัง Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามโดยสร้างข้ามแม่น้ำคูรา

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำและนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 เมืองทบิลิซี – เมืองกูดาอูรี – ป้อมอนานูรี - เขื่อน Jhinvali Lake – เมืองคาสเบกี้ – โบสถ์เกอเกติ – อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย – วิหารจวารี – เมืองทบิลิซี
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (Gudauri) นำท่านชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี เป็นที่ประทับของ เอริสตาวิส หรือ ดยุคแห่งอรักวี ระหว่างทางแวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเปลี่ยนยานพาหนะเดินทางด้วยรถ4WD เพื่อขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church โดยระหว่างการเดินทางเราจะนำท่านแวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย (russia georgia friendship monument) หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นในปี 1983 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) จากนั้นเราจะนำท่านเดินทางกลับมายังเมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำและนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 4 เมืองทบิลิซี - เมืองกอริ – เมืองถ้ำอุพลิสชิเค - พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน – เมืองมิสเคต้า – โบสถ์สเวติทสโคเวลี – เมืองฮักห์พาท
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอริ(GORI) ชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค(uplistsikhe) หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย จากนั้นนำท่านเดินทางไปกันต่อที่ พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน (stalin museum)เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อใช้เป็นสถานที่ที่เอาไว้จัดแสดงโชว์ รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องราวชีวิตต่างๆของโจเซฟสตาลิน 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี (Svetitskhoveli Catherdal) UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์มซเคต้า
  จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองฮักห์พาท Haghpat (128km./2.40hrs.)เป็นเมืองในหมู่บ้านของจังหวัดลอรี่ ที่อยู่ทางด้านเหนือของอาร์เมเนีย เมืองนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นที่ตั้งของวัดอารามโบราณ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่ 5 เมืองฮักห์พาท – ทะเลสาบเซวาน – โบสถ์อารามเซวาน - เมืองการ์นี – วิหารการ์นี – วิหารเก๊กฮาร์ด – เมืองเยเรวาน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชม ทะเลสาบเซวาน(Savan Lake)(138km./2.40hrs.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดและทะเลปิดในประเทศอาร์มีเนียและคอเคซัส ทะเลสาบแห่งนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้ชมความเก่าแก่ของ โบสถ์อารามเซวาน (Sevan Monastery) หรือ เซวานาแว๊งค์ (Sevanavank) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองการ์นี Garni(75km./1.15hrs.) เป็นหมู่บ้านสำคัญใน Kotayk Province of Armenia และยังเป็นที่รู้จักกัน ในเมืองแห่งวัดคลาสสิก นำท่านชม วิหารการ์นี (Garni Temple)
  นำท่านชม วิหารเก๊กฮาร์ด (Geghard Monastery) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสวยงามของอาร์เมเนีย
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเยเรวาน (Yerevan)

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำและนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 6 เมืองเยเรวาน - Cascade Complex - Republic Square - GUM Market - เมืองทบิลิซี
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมความสวยงามของเมืองหลวงเยเรวาน ที่ถูกสร้างขึ้นตามในประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของเมือง ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล นำท่านชม Cascade Complex สถานที่ที่ออกแบบโดย Jim Torosyan, Aslan Mkhitaryan และSargis Gurzadyan สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ 1971-1980 เพื่อใช้เป็นอุทยานทางศิลปะขนาดมหึมา ชม จัตุรัสสาธารณะ(Republic Square) เป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับศูนย์กลางของเมือง

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ย่าน GUM Market  ตลาดเก่าแก่ที่มากพร้อมด้วยประสบการณ์วิถีชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในเมืองเยเรวาน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซวาทนอทส์  เมืองเยเรวาน

 • 17.05

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี  โดยสายการบิน แอร์คอมแพนี (Aircompany Armenia) เที่ยวบินที่ RM 726

 • 17.35

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี  ประเทศจอร์เจีย หลังจากนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร และนำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 7 เมืองทบิลิซี – โบสถ์เมทเทคี - รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี – อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย – ป้อมปราการนาริกาลา - ห้างสรรพสินค้า geleria mall - โบสถ์ตรีนิตี้
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมโบสถ์เมทเทคี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13 นำท่านเดินทางไปยัง รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) ผู้ค้นพบเมืองทบิลิซี นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชม อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Mother Georgia) รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย นั่นคือมารดาของจอร์เจียหรือ Kartlis Deda ในจอร์เจีย ชม ป้อมปราการนาริกาลา (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านชม โบสถ์ตรีนิตี้ (Holy Trinity Cathedral Of Tbilisi) หรือ ซามีบา Sameba Chthedral
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี

 • 16.45

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาเรนห์ โดยสายการบิน กัลฟ์แอร์ Gulf Air(GF) เที่ยวบินที่ GF 082

 • 18.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์(เพื่อแวะพักรอเปลี่ยนเครื่อง)

 • 22.25

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน กัลฟ์แอร์ Gulf Air(GF) เที่ยวบินที่ GF 152

วันที่ 8 กรุงบาเรนห์ - กรุงเทพมหานครฯ
 • 08.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
 8. ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 

** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 EUR ต่อท่าน **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ