บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เบตง ปีนัง 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เบตง ปีนัง 5 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • บ่อน้ำร้อน
 • สวนดอกไม้เมืองหนาว
 • อุโมงค์เบตงมงคลฤทธ
 • ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
 • พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาคฺ์
 • ปีนัง
 • วัดไชยมังคลาราม
 • วัดพม่าธรรมมิการาม
 • วัดเจดีย์หมื่นพระ
PHT-108-494

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สงขลา(ด่านสะเดา)
 • 15.00

  พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

 • 15.30

  เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.สงขลา 

 • 17.30

  บริการอาหารค่ำ ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ (เซทเมนู) จากนั้นอิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2 ด่านสะเดา-เบตง-บ่อน้ำร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ชมอุโมงค์ปิยะมิตร-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ  อ.หาดใหญ่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  จากนนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดา จากนั้นนำคณะทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
  ทางด่านบูกิตกายูฮีตำ ทำการตรวจ ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการศุลกากรจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อ.เบตง โดยผ่านเส้นทางของประเทศมาเลเซีย   

 • 11.00

  ถึงด่านเปิงกาลันฮูลูรัฐเปรัค ของประเทศมาเลเซีย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร ด่านเบตง ของประเทศไทย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย
 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  นำคณะเช็คอินที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าจากนั้น  เชิญท่านอิสระเดินทางบริเวณใกล้ที่พัก ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์แห่งนี้จะดูสวยงามในช่วงเวลายามค่าคืน
  จากนั้นานจะได้ชม หอนาฬิกา ซึ่งประดับด้วยไฟฟ้าสว่างไสวตลอดคืน จะมีนกนางนวล หนาแน่นเป็นพิเศษ

วันที่ 3 เบตงใต้สุดแดนสยาม -ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง –พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ-ปีนัง -ป้อมปืนคอนวอลลิส
 • 04.00

  พร้อมกันที่ลอบบี้ เปลี่ยนรถท้องถิ่น เดินทางสู่ยอดเขาไมโครเวฟ ชม ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง และชม ดวงอาทิตย์ ขึ้น ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก

 • เช้า

  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม จากนั้น นำคณะชม แห่งวัดพุทธาธิวาส ตั้งตระหง่านโดดเด่น ด้วยศิลปะศรีวิชัยอัน สวยงามสมส่วน จากนั้น เดินทางต่อ...เส้นทางคดโค้งตัดผ่าน ขุนเขาและป่าทึบ ตัวเมืองซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศเย็นสบาย จนเป็นที่มาของสมญานาม "เมืองในหมอกและดอกไม้"

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ปีนัง **** ถึงด่านเบตง ของประเทศไทย นำคณะเดินทางข้ามสะพานปีนังที่เชื่อมโยงจากแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปีนัง ยาวเหยียดถึง 13.5 กม. 

 • เย็น

  ถึง เกาะปีนัง Penang Island “เมืองมรดกโลก” หรือที่คนไทยรู้จักในนามเกาะหมาก“ไข่มุกแห่งตะวันออก” นำคณะผ่านชมเมืองจอร์จทาวน์  ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตอเรียอนุสาวรีย์สงครามโลกคร้ังที่ 1 City Hall นำท่านชมศิลปะภาพวาดบนฝาผนัง และกำแพงตึก Penang Street Art จากนั้น นำท่านสู่ห้าง Gurney กลางเมือง  อิสระกับการช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมาย ตามอัธยาศัย 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ จากนั้น นำคณะเช็คอินที่พักโรงแรมที่พักอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ปีนัง-วัดไชยมังคลาราม-วัดพม่าธรรมมิการาม -วัดเจดีย์หมื่นพระ (Kek Lok Xi) - ด่านสะเดา
 • 07.00

  อรุณสวัสดิ์คณะผู้เดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า

 • 08.00

  นมัสการ เยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ตั้งตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า ธรรมมิการาม อันมีศิลปะที่งดงามตรึงตา จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเจดีย์หมื่นพระ (Kek Lok Xi) หรือ  วัดเขาเต่า นำท่านเที่ยวชม Peranakan Mansion สถานที่รวบโบราณวัตถุ และเรื่องราวของวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างจีน และ มาเลย์ หรือที่เรียกกันว่า บ้าบ๋า ญ่าหยา นั่นเอง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน  ชมวิว2ขางทางจนถึงด่านจังโหลน)

 • 16.00
 • 18.00

  บริการอาหารค่ำ หลังอาหารเดินทางกลับ อิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่ 5 กรุงเทพมหานคร
 • 07.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • ที่พัก 2 คืน เบตง พัก โรงแรม เบตง โฮเทล 1 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ปีนัง พัก โรงแรม Cititel Hotel Penang1 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารตามรายการ 10 มื้อและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ประกันอุบัติเหตุ กรณีเสียชีวิต วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท , 
 • ประกันอุบัติเหตุ กรณีรักษาพยาบาล วงเงินค่ารักษา 500,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 100 บาท คิด 5 วัน 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม  แต่คำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก

โปรแกรมทัวร์แนะนำ