บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย อัญมณีแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย แกรนด์จอร์เจีย อัญมณีแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน
45,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน

อัญมณีแห่งเทือกเขาคอเคซัส 8 วัน 5 คืน

PHT-083-475

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อิสตันบลู
 • 21.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • 23.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ TK 069

วันที่ 2 อิสตันบลู – ทบิลิซี – เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ – โบสถ์เกอร์เกตี้ – กูดาอูรี
 • 06.25

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

 • 07.45

  ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

 • 11:15

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะขึ้นรถโค้ชที่รอรับ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอนานูรี (ANANURI) ในเขต เทือกเขาคอเคซัสใหญ่

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองคาซเบกี (KAZBEGI) ซึ่งเป็นชื่อเมืองอันดั้งเดิม แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ สเตพ้านท์สมินด้า (STEPANTSMINDA)ให้ท่าน เปลี่ยนรถเป็นรถจี๊ปแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพื่อนำท่านขึ้นชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้(GERGETI TRINITY CHURCH) ที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี (GUDAURI) ) เมืองสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของจอร์เจีย ตั้งอยู่บริเวณที่ราบของเทือกเขอคอเคซัส ระหว่างทางนำท่านชม อนุสาวรีย์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย (RUSSIA – GEORGIA FRIENDSHIP MONUMENT) อนุสาวรีย์หินคอนกรีตทรงกลมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมแบบโซเวียต สร้างขึ้นในปี 1983 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 3 กูดาอูรี – ป้อมอนานูรี - มิสเคต้า – วิหารสเวทิตสโคเวลี – มหาวิหารจวารี – เมืองบอร์โจมิ – ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านชม ป้อมอนานูรี (ANAURI FORTRESS) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำ อรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม. และอ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZHINVALI RESERVIOR) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับ ผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยจากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังเมืองมิสเคต้า (MTSKHETA) อดีตเมืองหลวงแห่งอาณาจักรไอบีเรีย ก่อนย้ายไปตั้งที่ ทบิลิซิ มีความเก่าแก่มากถึงสองพันกว่าปี และเป็นจุดกำเนิดศาสนาคริสต์ ORTHODOX ในประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของ กรุงทบิลิซี ทางด้านตะวันออกของจอร์เจีย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านชม วิหารสเวทิตสโคเวลี (SVETITSKHOVELI CATHEDRAL) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่อยู่ในบริเวณของเมืองมิสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อก ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11นำท่านชม มหาวิหารจวารี (JVARI MONASTERY) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์และสำคัญอีกแห่งของจอร์เจียและภูมิภาคคอเคซัส ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์โจมิ (BORJOMI) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก นำท่านไปยัง สวนบอร์โจมิ (BORJOMI CENTRAL PARK) ชมบรรยากาศสดชื่นด้วย  สีสันของมวลดอกไม้นานาชนิด โดยเฉพาะวิสทีเรียสีม่วงที่ห้อยระย้าต้อนรับแขกผู้มาเยือน ทั้งยังส่งกลิ่นหอมชวนให้หมู่ภมรบินมาดอมดมจากนั้น นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมิ ให้ท่านถ่ายภาพตามอิสระ’

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 4 สี่ บอร์โจมิ – วาดเซีย – โบสถ์ถ้ำเก่าแก่ – บาทูมิ – ชมย่านเมืองเก่า – จตุรัสเปียซซ่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดเซีย (VERDZIA) ) แวะถ่ายภาพความงามของ โบสถ์ถ้ำเก่าแก่ (CHURCH OF DORMITION) สถานที่ที่ต้องแวะมาชมของจอร์เจีย  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองบาทูมิ (BATUMI) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของจอร์เจีย ตั้งอยู่ในเขตร้อนริมทะเลดำของประเทศจอร์เจีย มีอุตสาหกรรมส่งออกผลิตผลทางการเกษตร และ อาหารแปรรูปทะเล นำท่านนั่งรถผ่านชมความสวยงามของ ถนนบาตูมี บูเลวาร์ด (BATUMI BOULEVARD) บริเวณที่มีความเก่าแก่ที่ได้รับความสนใจถูกสร้างขึ้นในราวปี ค.ศ. 1881  ชมบรรยากาศของบ้านเรือนใน ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN OF BATUMI) อาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานกันเป็นพิเศษที่มีความสวยงามน่ารัก ชม จตุรัสเปียซซ่า (PIAZZA SQUARE) หนึ่งในจัตุรัสสำคัญของเมืองบาตูมี ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตร 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

   

วันที่ 5 บาทูมิ – BATUMI BOULEVARD FOUNTAINS – SUMMER THEATER -ตึก ALPHABETIC TOWER – รูปปั้นอาลีและนีโน่ – ถ้ำโพรมีธีอุส – คูไทซี – อารามเกลาติ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านมาถ่ายรูปที่ BATUMI BOULEVARD ที่อยู่ติดกับทะเลดำและเป็นสถานที่พักผ่อน และสังสรรค์ท่ามกลางความงามของสวนต้นไม้และดอกไม้ในฤดูร้อนและทะเล เริ่มต้นในปี 1881 และสวนไผ่ที่อยู่ด้านหน้า BATUMI SUMMER THEATER ที่สร้างด้วยไม้และทาสีสดใสงดงามสร้างในปี 1947 และมีการบูรณะในปี 2013  ถ่ายรูปภายนอกกับตึก ALPHABETIC TOWER เป็นตึกสูงตระหง่าน เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมือง  จากนั้นแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์สำคัญของบาทูมิ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO SCULPTURES) สูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุก ๆ 10 นาทีจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คูไทซี (Kutaisi) มหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทวีปตะวันตกของประเทศ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท่านเข้าชม ถ้ำโพรมีธีอุส (PROMETHEUS CAVE) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็น ความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราวคริสตศักราช 1984 และในปี 2012 จากนั้น นำท่านชม อารามเกลาติ (GELATI MONASTERY) อารามหลวงของเมืองคูไทซึ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถาน จากองค์กร UNESCO ในปี ค.ศ.1944

  จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมสินค้าพื้นเมือง หาของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านกันที่ตลาดพื้นเมือง ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อหลักๆ เลยก็คือ ไวน์ ขนม และผลไม้ที่มีวางขายให้เลือกสรรมากมาย หรือถ้าบริเวณใก้ลเคียงตลาดก็จะมีห้าง มีร้านอาหาร คาเฟ่ชิค ๆ ให้ได้เลือกซื้อเลือกชม

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

   

วันที่ 6 คูไทซึ – โกรี – พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน – เมืองอัพลิสต์ซิเคห์ – ทบิลิซี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ชมโชว์ระบำพื้นเมือง
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองกอรี (GORI) เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน อดีตผู้นำที่มีชื่อเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์      โซเวียต และ อเล็กซานเดอร์ นาดี ราซี นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (STALIN MUSEUM) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อัพลิสต์ซิเคห์ (Uplistsikhe) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงทบิลิซี”เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย

  นำท่านชม อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (THE CHRONICLE OF GEORGIA) ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินสีดำขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ ที่สื่อถึงเรื่องราวในอดีตของประเทศจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยชาวจอร์เจีย ZARAB TSERETELI

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์ระบำพื้นเมือง

   

วันที่ 7 ทบิลิซี – โบสถ์ทรินิตี้ – โบสถ์เมเตคี – ป้อมนาริคาล่า - ย่านเมืองเก่า –ถนนคนเดินชาร์ดี – ทบิลิซี – อิสตันบูล
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน ชมกรุงทบิลิซี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (KURA) หรือเรียกว่าแม่น้ำมัตควารี (MTKVARI) ในภาษาท้องถิ่น เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (VAKHTANG GORGASALI) นำท่านชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี โบสถ์ทรินิตี้ (HOLY TRINITY CATHEDRAL) หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารซาเมบา SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรนิกายออร์โธดอกจอร์เจียสร้างขึ้นระหว่างปี 1995 และปี 2004 ชม โบสถ์เมเตคี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ห้า ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมัตควารี โดยกษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการต่อเติมโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิทรีอัส ที่ 2 นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า สู่ป้อมนาริคาล่า(NARIKALA FORTRESS) ให้ท่านชมวิวกรุงทบิลิซีจากป้อมปราการ ซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 นำท่านชมเดินผ่านชม โรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (ABANOTUBANI) จากภายนอกเป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ตามตำนานเล่าขานว่าในสมัยพระเจ้าวัคตังที่ 1 นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย ท่านเดินผ่าน ถนนคนเดินชาร์ดี (SHARDEEN STREET) ซึ่งสวมชื่อนักอัญมณี และนักเดินทางชาวฝรั่งเศส ฌองชาร์ดี เป็นถนนคนเดินที่มีร้านอาหารและร้านกาแฟมากมาย ผ่านชม หอนาฬิกา “GABRIADZE THEATRE”  

 • 17.25

  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดย เที่ยวบินที่ TK 383 

 • 18:55

  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง

 • 20.15

  ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ TK 064

วันที่ 8 อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
 • 09:50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (ECONOMY CLASS เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ (TK) (กระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม และกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงินค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 500,000 บาท /และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 80 ปี)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่าน
 • ไกด์ท้องถิ่น ผู้มีประสบการณ์ คอยดูแลและให้ความรู้ ตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • หัวหน้าทัวร์ (ไกด์ไทย) ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

 

 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 60 USD ต่อท่าน ตลอดทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง ตามธรรมเนียมการเข้าพักในโรงแรมทุกแห่ง หากท่านให้พนักงานยกกระเป๋าไปส่งที่ห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าจะได้รับทิปตอบแทนเมื่อให้บริการ ขั้นต่ำ 2 ยูเอสดอลล่าห์ หรือเทียบเท่า ต่อกระเป๋า 1 ใบ (แนะนำให้ทุกท่านรับผิดชอบกระเป๋าของตนเองเพื่อความสะดวก, รวดเร็ว และปลอดภัย)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้สูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)
 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • ที่พักตามที่ระบุในรายการ เป็นมาตราฐานท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียระดับ 4 ดาว ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากระดับสากล (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้น ๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก., ฝวกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมทัวร์แนะนำ