บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์3000โบก สามพันโบก หาดชมดาว วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์3000โบก สามพันโบก หาดชมดาว วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม จ.อุบลราชธานี 3 วัน 1 คืน
4,700฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหินสี - หาดหงส์–หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์
แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว - 
วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) – วัดศรีอุบลรัตนาราม – ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ
วัดพระธาตุหนองบัว - กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย

PHT-140-361

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จ.อุบลราชธานี
 • 18.30

  จุดนัดพบ: Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.อุบลราชธานี

 • 19.00

  ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 อุบลราชธานี - บ้านสองคอน - สามพันโบก - หาดสลึง - ลานหินสี - หาดหงส์– หาดชมดาว - อช.ผาแต้ม - วัดถ้ำคูหาสวรรค์ - แม่น้ำสองสี - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 • 05.00

  อรุณสวัสดิ์ ณ บ้านสองคอน อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี นำท่านเดินทางไปยัง หาดสลึง นำท่านลงเรือเพื่อล่องชมความงามของสองฝั่งแม่น้ำโขงประติมากรรมหินทรายที่มีรูปร่างต่างๆ และจุดที่เป็น ไฮไลท์คือ สามพันโบก หรือ "แกรนด์แคนยอนแห่งสยาม" ให้ท่านชมและถ่ายภาพจุดต่างๆ ตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก
  นำท่านออกเดินทางไปยัง หาดชมดาว ที่เที่ยวแห่งใหม่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก

 • 08.00

  บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม ภาพเขียนสีโบราณ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายตามความยาวของหน้าผา ติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร 

 • 11.00

  เดินทางไปยัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ และนมัสการหลวงปู่คำคนิงจุลมณี ซึ่งมรณภาพไปถึง 21 ปี สังขารไม่เน่าเปื่อยซึ่งปัจจุบันยังคงถูกเก็บไว้ในโลงแก้ว

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่อ.โขงเจียม นำท่านชมปรากฏการณ์ แม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกัน ระหว่างแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูล (โขงสีปูนมูลสีคราม) อิสระกับการเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

 • 14.30

  นำท่านCheck In เข้าที่พักโรงแรมอารยารีสอร์ทโขงเจียมหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 16.00

  นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมความสวยงามของต้นไม้ (ต้นโพธิ์) เรืองแสง              อิสระให้ท่านได้ชมและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 วัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข) – วัดศรีอุบลรัตนาราม – ช้อปปิ้งของฝากเมืองอุบลฯ –วัดพระธาตุหนองบัว - กลุ่มพัฒนาสตรีผ้าไทย - กรุงเทพฯ
 • 07.30

  ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของที่พัก เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี

 • 10.30

  ก่อนถึงตัวเมืองอุบลราชธานีแวะให้ท่านชมพระอุโบสถแปลกตา สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ประดับตกแต่งด้วยเซรามิค ณวัดบ้านนาเมือง (วัดสระประสานสุข)

 • 11.00

  นำท่านนมัสการพระแก้วบุษราคัมที่วัดศรีอุบลรัตนารามซึ่งเจ้าผู้ครองเมืองอุบลฯ ได้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์เพื่อเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลฯ นำท่านเดินทางต่อไปซื้อของฝากของดีเมืองอุบลฯ อาทิเช่น แหนม หมูยอเป็นต้น

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง วัดหนองบัวหรือที่ชาวอุบลฯนิยมเรียกวัดพระธาตุหนองบัว
  สักการะ“พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์”
  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 18.30

  บริการอาหารเย็น หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 24.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (ห้องน้ำในตัว+พัดลม+น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
 • ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ