บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานหวงหลง 6 วัน 5 คืน
38,995฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย
 • ต๋ากู่ปิงชวน
 • อุทยานหวงหลงจิ่วจ้ายโก
 • เมืองเม่าเสี้ยน 
 • ทะเลสาบเตี๋ยซี
 • เมืองซงพาน 
 • เมืองเก่าซงพาน
 • ศาลเจ้าสามก๊ก 
PHT-135-337

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู - เมืองเม่าเสี่ยน
 • 08:00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

 • 10.15

  ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน โดยสายการบินไทย

 • 14.25

  ถึง ท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน 

 • 19.00

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 2 เม่าเสี้ยน - นั่งกระเช้า อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผา หิมะการ์เซีย“ต๋ากู่ปิงชวน”อุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความสวยงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่าน นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก สู่ จุดชมวิว 4860 เมตร ชมความงดงามของภูเขาหิมะที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยน้ำแข็งและหิมะน้ำแข็ง 

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองเม่าเสี้ยน

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 เม่าเสี้ยน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – อุทยานหวงหลง - จิ่วจ้ายโกว
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี มองลงไปยังหุบเขาเบื้องล่างจะแลเห็นทะเลสาบสีเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา
  จากนั้นนำท่านเดินเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง เป็นอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน
  หลังอาหารนำท่านชมทะเลสาบและป่าเปลี่ยนสีของ อุทยานหวงหลง หรือ อุทยานมังกรเหลือง จากนั้นเดินตามเส้นทางที่ทางอุทยานสร้างไว้เลียบลำธาร ระหว่าทางเดินมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อยมากมายน้ำใสสีฟ้าเป็นประกายให้ได้ถ่ายรูป
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จิ่วจ้ายโกว

 • 19.00

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - โชว์ทิเบต
 • 06.30

  บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมความสวยงามของภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อนท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านชมความงดงามของ ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบสองมังกร
  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านซู่เจิ้ง หมู่บ้านชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ หลังอาหารท่านชม โชว์ทิเบต ชมแสงสีเสียง บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อของชาวทิเบตที่สวยงามและลงตัว 

วันที่ 5 จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงพาน - เมืองเม่าเสี่ยน – เฉิงตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซงพาน นำท่านชม เมืองเก่าซงพาน เมืองชายแดนในสมัยโบราณที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบตบน
  ชม กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ เฉิงตู นำท่านช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากกันตามอัธยาศัย

 • 19.00

  บริการอาหารค่ำ หลังอาหารท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

วันที่ 6 เมืองเฉิงตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิงหลี่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ศาลเจ้าสามก๊ก  สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.223 เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก หรือสมัย ค.ศ.220-280 ซึ่งสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นผลงานการก่อสร้างที่ปรับปรุงในปีที่ 11 ของจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงและศาลเจ้าแห่งนี้ 
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งของฝากที่ ถนนโบราณจิงหลี่ ถนนสายวัฒนธรรมที่มีขายสินค้าพื้นเมืองและขนมต่างๆ เป็นจำนวนมาก

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซวงหลิง เฉิงตู

 • 15.30

  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

 • 17.35

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินตามรายการระบุในรายการทัวร์
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4-5ดาว)
 3. ค่าอาหารทุกมื้อพร้อมอาหารว่าง
 4. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.-/เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
 6. ค่าวีซ่าจีนและค่าธรรมเนียม เข้าชมสถานที่ต่างๆ
 7. ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 30 กิโลกรัม
 8. มัคคุก์เทศจีนพูดไทย
 9. มัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 1. ไม่รวมค่าทิฟมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์ 10 หยวนและคนขับรถ  10 หยวนต่อวัน 6 วัน รวม 120 หยวน)
 2. สำหรับค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50.-บาท รวม 6 วัน 300.-บาท (หรือจะให้มากให้น้อย ตามความถูกใจได้)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ