บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย ล่าแสงเหนือ มอสโคว์-มูร์มันสค์ 7วัน 5คืน
68,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • แสงเหนือ
 • พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
 • นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
PHT-024-310

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 แผนการเดินทางวันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์
 • 08.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์

 • 10.50

  เหินฟ้าสู่ กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 974

 • 17.10

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 2 แผนการเดินทางวันที่ 2 : มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ – สถานีรถไฟใต้ดิน -ถนนอารบัต
 • เช้า

  บริการมื้ออาหารเช้า
  ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  ชม อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ ซึ่งสร้างในศตวรรษที่ 16
  ชมสถานีรถไฟใต้ดิน  สถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3 แผนการเดินทางวันที่ 3 : มอสโคว์ – ตลาดสินค้าพื้นเมือง – สนามบิน – มูร์มันสค์ – ล่าหาแสงเหนือ
 • เช้า

  บริการมื้ออาหารเช้า
  นำท่านสู่ ตลาดสินค้าพื้นเมือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • .

  ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์

 • .

  ถึงสนามบิน มูร์มันสค์

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

 • 21.00

  นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า  เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

วันที่ 4 แผนการเดินทางวันที่ 4 : มูร์มันสค์ – เมืองโลโวซีโร่ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้-นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – รถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน – สโนว์โมบิล-ตามล่าหาแสงเหนือ
 • เช้า

  บริการมื้ออาหารเช้า
  เดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมูร์มันสค์
  เดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านซามิ ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ชมความน่ารักและแสนรู้ ให้ท่านได้สนุกสนานกับประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน และนั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

 • 21.00

  นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ แสงออโรร่า  เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

วันที่ 5 แผนการเดินทางวันที่ 5 : มูร์มันสค์ – ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา-สนามบิน – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง
 • เช้า

  บริการมื้ออาหารเช้า
  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ รุ่น LENIN ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก
  ชมอนุสาวรีย์อโลชา  ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียต

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน
  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • .

  ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์

 • .

  เดินทางถึงสนามบิน มอสโคว์
  ชม จัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 6 แผนการเดินทางวันที่ 6 : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – สถานีรถไฟใต้ดิน – อาร์บัต
 • เช้า

  บริการมื้ออาหารเช้า
  เข้าสู่ พระราชวังเครมลิน  ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช
  เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน
  ได้เวลาสมควรทุกท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน

 • 18.40

  เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 975

วันที่ 7 แผนการเดินทางวันที่ 7 : กรุงเทพฯ
 • 07.30

  นำท่านเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว์-กรุงเทพฯ
 • เที่ยวบินภายใน 2 เที่ยว (มอสโคว์-มูร์มันสค์-มอสโคว์)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม์)/หากผู้เดินทางอายุเกิน 75ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมคณะ (ต้องซื้อประกันเพิ่ม)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • น้ำดื่มบนรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ