บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวประเทศจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน
48,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Qatar Airways
สายการบิน

-ทบิลิซี่ - กอรี -อุพลิสชิเค่ -มิทสเคต้า -คูไตซี -บาทูมี -บอร์โจมี -อนานูริ -กูดาอูรี -คาซเบกี

PHT-111-289

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.30

  นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่ 2
 • 01.45

  ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา  โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ส

 • 05.25

  เดินทางถึงสนามบินนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 07.15

  นำท่านออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี   โดยสายการบิน Qatar Airways

 • 11.30

  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย

  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงทบิลิซี่ เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย ที่มีความสำคัญของประวัติศาสตร์มากมาย และมีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นเมืองใหญ่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูราหรือเรียกว่าแม่น้ำมิตควารี นำท่านชมกรุงทบิลิซี่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าของกรุงทบิลิซี ซึ่งจะทำท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป

  จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นชมป้อมปราการนาริกาลา Narikala Fortress สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริส ทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกัน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ East Point ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของจอร์เจียแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในราคาพิเศษ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิทสเคต้า ศูนย์กลางทางศาสนาของประเทศจอร์เจีย เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของจอร์เจียอายุกว่า 3,000 ปี

  จากนั้นนำท่านชมเมืองมิทสเคต้า ที่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไอบีเรีย ซึ่งเป็นราชอาณาจักรเก่าของจอร์เจียในช่วง 400-500 ปี ก่อนคริสตกาล

  นำท่านชมวิหารจวารี ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6

  จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสเคอเวรี Cathedral ที่สร้างราวศตวรรษที่ 11 ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจียสร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

   

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองกอรี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของโจเซฟ สตาลิน ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต 

  จากนั้นนำท่านชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม และมีความเจริญสุดขีดคือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 -11 ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 

  นำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี เมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12-13 ของอาณาจักรโคลซิส Colchis หรืออาณาจักรจอร์เจียนโบราณ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  นำท่านชมวิหารบากราติ โบสถ์ที่แสนสวยงามตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองคูไตซีที่สวยงามได้โดยรอบ 

  จากนั้นนำท่านชมถ้ำโพรมีธีอุส พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่สะท้อนแสงสีตระการตาภายในตัวถ้ำ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลบนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

  นำท่านชมย่านเมืองเก่าบาทูมิ สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมาได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร ,โรงแรม , ไนท์คลับ

  นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับรูปป้ันอาลีและนีโน่ รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติและศาสนาและแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย

   

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี 

  จากนั้นนําท่านเข้าชมสวนบอร์โจมี สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมีที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่นํ้าแร่ในวันหยุด

  นำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว บนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่ ที่สร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต เป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่

  นำท่านชมป้อมอนานูรี  สถานที่อันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากป้อมนี้เองทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน 

  นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ Memorial of Friendship หรืออีกชื่อคือ Russia–Georgia Friendship Monument อนุสรณ์สถานนี้ตั้งอยู่บน Devil’s Valley  ระหว่างเมืองกูดาอูริและคาซเบกี เป็นอนุสรณ์สถานขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก ภายในมีการวาดภาพประวัติศาสตร์ของประเทศจอร์เจียและประเทศรัสเซีย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเมืองสเตพานท์สมินด้า มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในฤดูหนาวจะหนาวจัดถึงลบ 5 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว

  นำท่านเปลี่ยนเป็นนั่งรถจี๊ป 4WD เพื่อชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงทบิลิซี

 • 12.40

  ออกเดินทางจากสนามบินกรุงทบิลิซี  โดยสายการบิน Qatar Airways

 • 14.45

  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์  เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 18.15

  ออกจากเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways

วันที่ 8
 • 05.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ..

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-โดฮา-ทบิลิซี//ทบิลิซี-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าน้ำดื่มแจกบนรถ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่ที่อายุเกิน 75 ปี กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพ์บริษัทประกัน) (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหาร หรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 07  ม.ค.2563 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางสำหรับตั๋วโดยสารชั้นประหยัดสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด จำกัด 1ใบ/ ท่าน (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปคนขับ,ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,000 บาทที่จะเรียกเก็บในอินวอยซ์พร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม กรณีที่มีสัญญาณจะไม่เสถียร โดยท่านสามารถซื้อซิมการ์ดที่สนามบินทบิลิซีได้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น

 • อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่สำคัญ ปิดในวันสำคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆ อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่ผู้ปกครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น
 • เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
 • โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค่ำเร็วที่สุดคือเริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
 • เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ทำให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุมศรีษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้นำติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ