บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์สเปน GRAND SPAIN 8วัน 5คืน

ทัวร์สเปน GRAND SPAIN 8วัน 5คืน
47,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Etihad Airways
สายการบิน
 • มาดริด
 • เซโกเวีย
 • ซาลามังกา
 • เกรนาดา
 • วิหารเก่าซาลามังกา
 • จตุรัสคลาสสิก
 • พล่าซ่ามายอร์
 • เมืองเมริดา
 • สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว
 • สะพานโรมัน
 • หอคอยกาลาออร์รา
 • น้ำพุฯ
 • พระราชวังอาลัมบรา
 • มหาวิหารแห่งโทเลโด
 • Las Rozas Village Outlet
 • Gate of the Sun
PHT-142-277

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์

 • 20.10

  ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์(Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY 401

วันที่ 2
 • 01.10

  ถึง ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 02.10

  ออกเดินทางสู่ เมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์(Etihad Airways)เที่ยวบินที่ EY 075

 • 07.25

  เดินทางถึง  เมืองมาดริด ประเทศสเปน

  เดินทางสู่ อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส  ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซิเบเลส

  ชมชมประตูชัย  เป็นอดีตประตูเมืองฝั่งตะวันออกของมาดริด

  ชม สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว  เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริด 

  ชม Plaza de Espana เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตารางและเป็นที่นิยมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในใจกลางมาดริด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองเซโกเบีย  เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบีย

  ชม ท่อระบายน้ำเซโกเวีย เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญ

  เดินต่อไปยัง วิหารเซโกเวีย  เป็นวิหารสไตล์โรมันคาทอลิแบบกอธิ

  ชม San Millan Church สร้างขึ้นระหว่างปี 1111 ถึง 1124

  เดินทางไปยังเมือง ซาลามังกา ซาลามังกาเป็นเมืองหลักของทางภาคตะวันตกของประเทศสเปน

  ชม พล่าซ่ามายอร์ จัตุรัสศูนย์กลางของเมืองขนาดใหญ่

  ชม อาสนวิหารซาลามังกา อาสนวิหารซาลามังกาหลังเก่าและหลังใหม่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองเมริดา เที่ยวชมเมืองหลักของแคว้นเอซเตรมาดูรา

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองเซบียา  หนึ่งในเมืองที่สำคัญแห่งแคว้นอันตาลูเซีย

  ชม Plaza de Espana Sevilla เป็นสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนอยู่ในสวนสาธารณะของ Maria Luisa

  ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า Cathedral de Sevilla เป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองคอร์โดบา  เมืองมรดกโลก

  ชม สุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่

  เดินทางไปต่อยัง สะพานโรมัน สัมผัสอณูแห่งประวัติศาสตร์

  เดินทางต่อไปยัง หอคอยกาลาออร์รา หอคอยแห่งนี้ปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ป้องกันเมืองและยังเป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองกรานาดา เมืองในหุบเขาแห่งชนชาติมัวร์

  ชม พระราชวังอาลัมบรา  พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1248-1354

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองโตเลโด เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชม มหาวิหารแห่งโทเลโด  เป็นที่ประทับขององค์สังฆราชประมุขทางศาสนาแห่งนิกายโรมันคาทอลิกของสเปน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินกลับทางสู่ เมืองมาดริด นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง  ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางต่อไปยัง พลาซ่า มาเยอร์  สถานที่ที่เคยเป็นตลาดที่วุ่นวายในสมัยศตวรรษที่ 16

  ชม Puerta de Sol หรือ Gate of the Sun เป็นศูนย์กลางของเมืองมาดริดหรือบริเวณที่ตั้งของสโมสร ATLETICO MADRID

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานมาดริด-บาราคัส

 • 09.45

  ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล  เมืองอาบูดาบี  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โดยสายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์(Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY 076

 • 19.35

  ถึง ท่าอากาศยานอะบู ดาห์บิ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 • 21.45

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์(Etihad Airways) เที่ยวบินที่ EY 402

วันที่ 8
 • 06.45

  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าสเปน ราคาโดยประมาณ 3,500 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ