บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิซี่-คาสเบกิ-คอเคซัส-บาตูมี 8วัน 6คืน

ทัวร์จอร์เจีย GRAND GEORGIA ทบิลิซี่-คาสเบกิ-คอเคซัส-บาตูมี 8วัน 6คืน
35,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Gulf Air
สายการบิน
 • ทบิลิซี่
 • บาตูมี
 • วิหารจวารี
 • ป้อมอนานูรี
 • พิพิธภัณฑ์สตาลิน
 • สะพานแห่งสันติภาพ
 • โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
 • ถ้ำอุพลิสชิเค่
 • ถนนคนเดิน Meidan
PHT-142-272

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์แอร์

 • 20.50

  ออกเดินทางสู่ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151

วันที่ 2
 • 00.30

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์

 • 10.10

  ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081

 • 15.15

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี

  ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่า

  ชม วิหารซีโอนี  โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อก

  ชม Bridge of Peace สะพานคนเดิน

  ย่าน Meidan bazaar ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า  ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย

  ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี  UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11

  ชมวิหารจวารี  หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชม ป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี

  แวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

  เดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi  เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti

  ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์ Gergeti Trinity Church  โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย

  แวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย  หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument

  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี  โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  เดินทางสู่ เมืองกอรี เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

  ชม เมืองถ้ำอุพลิสชิเค หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจ เซฟสตาลิน

  เดินทางสู่ เมืองคูไทซิ เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรโคลซิส

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  แวะถ่ายรูปที่ น้ำพุ Colchis Fountain น้ำพุหล่อรูปสัตว์

  สู่ เมืองบาตูมี เป็นเมืองหลวงของจังหวัด อะจาร่า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่าในย่าน Old Town ชม Piazza Square สร้างขึ้นในปี 2009

  ชมความงามของอาคาร ยุโรปสแควร์  ใจกลางจัตุรัสเมืองบาตูมี

  ของ ถนนบาตูมีบูเลวาร์ด  เป็นพื้นที่ที่มีความเก่าแก่

  ชม อนุสาวรีย์รูปปั้นอาลีและนีโน่  อนุสาวรีย์ ในชื่อ “หญิงและชาย”

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางไป เมืองทบิลิซี   เป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ชมโบสถ์ตรีนิตี้  หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์

  แวะพักถ่ายรูปคู่กับ จักรยานขนาดยักษ์ของเมืองทบิลิซี  ผ่านชมสถานที่ โรงละครโอเปร่า โรงละครโอเปราและบัลเล่ต์

  ผ่านชม รัฐสภาแห่งจอร์เจีย  รัฐสภาที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ชมพระราชวัง Vorontsov’s Palace เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในทบิลิซี

  ชม st.george's monument หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นรูปปั้นเซนต์จอร์จ

  Galaria Mall เป็นห้างใหญ่ 1ใน3ของเมืองทบิลิซีอยู่ติดกับสถานีใต้ดิน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม โบสถ์ St.Vergin Church หรือโบสถ์ Metekhi เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์จอร์เจีย

  ชม รูปปั้นกษัตริย์ Vakhtang Gorgasali ผู้สร้างเมือง ตั้งตระหง่านอย่างสง่างาม นำท่านเดินทางขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชม อนุสาวรีย์ มารดาแห่งจอร์เจีย รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย

  ชม ป้อมปราการนาริกาลา  ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่

  ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน   เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน

  ต่อไปยัง น้ำตกเลกทากิวี  สิ่งหนึ่งในความมหัศจรรย์และความน่าสนใจ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

 • 16.45

  ออกเดินทาง กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์ โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082

 • 18.45

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาเรนห์ ประเทศบาเรนห์

 • 22.25

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152

วันที่ 8
 • 08.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

โปรแกรมทัวร์แนะนำ