บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบลู-ปราสาทปุยฝ้าย-ม้าไม้เมืองทรอย 8วัน 5คืน

ทัวร์ตุรกี TURKEY อิสตันบลู-ปราสาทปุยฝ้าย-ม้าไม้เมืองทรอย 8วัน 5คืน
26,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Turkmenistan Airlines
สายการบิน
 • เมืองเอฟิซัส
 • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
 • นครเฮียราโปลิส
 • เมืองเอฟฟิซุส
 • ชานัคคาเล่
 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • พระราชวังทอปกาปิ
 • แกรนด์บาซาร์
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดสไปซ์
PHT-142-271

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 19.50

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 3

  เคาน์เตอร์ D สายการบินเติร์กเมนิสถานแอร์ไลน์

 • 22.50

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines(T5)

  เที่ยวบินที่ T5 646

วันที่ 2
 • 04.00

  ถึง สนามบินอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน

 • 07.35

  ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบลู ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines(T5)
  เที่ยวบินที่ T5 901

 • 09.35

  ถึง สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี ตรวจคนเข้าเมืองประเทศตุรกี นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล

  เมืองสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ

  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดที่บรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย

  เดินทางสู่ ตลาดสไปซ์มาร์เก็ตหรือตลาดเครื่องเทศ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองอังการา  เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย  ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

  แวะถ่ายรูปทะเลสาบเกลือ  ทะเลสาบซอล

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

 • บ่าย

  ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่ เมืองเกอเรเม  ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

  เดินทางสู่ นครใต้ดิน  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม หุบเขาอุซิซาร์  หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่

  ชมโรงงานทอพรม  โรงงานเซรามิค เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ อิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้า

  เดินทางสู่ เมืองคอนย่า  ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปี ค.ศ. 1071-1308

  พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  เดิมเป็นสถานที่นักบวช

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางต่อสู่ เมืองปามุคคาเล่  เมืองที่มีน้ำพุ เกลือแร่ร้อนไหล ทะลุขึ้นมาจากใต้ดิน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองโบราณเฮียราโพลิส  เป็นเมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อน

  วิหารอพอลโล เนโครโพลิส หลุมศพของผู้มีอิทธิพลในสมัยโบราณ

  ชม ปราสาทปุยฝ้าย  ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อน

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี หรืออีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันว่าเกาะนก

  ช้อปปิ้งที่ โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องหนังคุณภาพสูง

  เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส  เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดี

  ชมบ้านพระแม่มารี  ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่

  เดินทางสู่ เมืองไอวาลิค  เป็นเมืองชายทะเลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้

   

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่  เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรกี

  ชมเมืองโบราณทรอย  ที่พิพิธภัณฑ์เมือง ทรอย

  ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล  เมืองสำคัญอันดับหนึ่งของประเทศ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  นำทุกท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน

  ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque หรือ Sultan Ahmet Mosque ถือเป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์

  ชม สุเหร่าเซนต์โซเฟียหรือ โบสถ์ฮาเจีย โซเฟีย1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง

  ชม พระราชวังทอปกาปึ ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 • เที่ยง

  บริการอาหาร

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ Grand Bazaar เป็นเป็นตลาดที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • 19.50

  เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

 • 22.50

  ออกเดินทางสู่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต โดยสายการบิน
  Turkmenistan Airlines(T5) เที่ยวบินที่ T5 922

วันที่ 8
 • 04.40

  ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต

 • 07.45

  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines(T5) 

  เที่ยวบินที่ 645

 • 16.05

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

โปรแกรมทัวร์แนะนำ