บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย Hightlight Georgia 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์เจีย Hightlight Georgia 6วัน 4คืน
29,900฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Gulf Air
สายการบิน
 • ทบิลิซี่
 • คาสเบกิ
 • มิสเคต้า
 • ถ้ำอุพลิสชิเค
 • โบสถ์ตรีนิตี้
 • วิหารจาวรี
 • ป้อมนาริกาลา
 • โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
 • น้ำตกเลกทากิวี
 • วิหารซีโอนี
 • กูดาอูรี
 • เขื่อนชินวารี
 • อนุสาวรีย์แห่งจอร์เจีย
 • พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน
 • โบสถ์เมทเทคี
 • รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี
 • ห้างสรรพสินค้า Geleria mall
PHT-142-268

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 17.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกัลฟ์แอร์

 • 20.50

  ออกเดินทางสู่ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 151

วันที่ 2
 • 00.30

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

 • 10.10

  ออกเดินทางสู่กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 081

 • 15.15

  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็ กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี

  ชมบริเวณ โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน  เป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน

  ชม น้ำตกเลกทากิวี Leghvtakhevi Waterfall of Tbilisi น้ำตกที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าของทบิลิซี

  ท่านช้อปปิ้งที่ Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม

  ชม วิหารซีโอนี  โบสถ์หลังใหญ่ของนิกายออร์โธด๊อก

  เดินทางไปยัง Bridge of Peace ชมสะพานคนเดินที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม

  ย่านการค้า Meidan ย่านการค้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กับเมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี  โดยเดินทางไปยังเส้นทางหลวงสายสำคัญที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway

  ชม ป้อมอนานูรี  ป้อมปราสาทตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำอรักวี

  แวะชม เขื่อน Jhinvali Lake สถานที่ที่เอาไว้ใช้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

  เดินทางไป เมืองคาสเบกี้ Kazbezi  เมืองเล็กๆในจังหวัด MtsketaMtianeti

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ขึ้นหุบเขาคอเคซัส ชม โบสถ์เกอเกติ Gergeti Trinity Church โบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัสซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญ

  แวะชมอนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย  หรือสนธิสัญญาGeorgievsk Monument

  ชม วิหารจวารี  หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศานาคริสต์นิกายออโธด๊อก

  เดินทางกลับมายังเมืองทบิลิซี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองกอริ เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา

  ไปยัง เมืองถ้ำอุพลิสชิเค ชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย

  ชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟสตาลิน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อุทิศตนเพื่อจัดแสดงโชว์ชีวิตของโจเซฟสตาลิน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า  ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย

  ชมโบสถ์สเวติทสโคเวลี  UNESCO world Heritage สร้างในราวศตวรรษที่ 11

  นำท่านเดินทางกลับมายัง เมืองทบิลิซี นำท่านชมโบสถ์ตรีนิตี้  หรือ ซามีบา Sameba Chthedral มีความหมายว่า โบสถ์พระตรีเอกานุภาพศักดิ์สิทธิ์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชมโบสถ์เมทเทคี  เป็นโบสถ์เก่าแก่ในยุคศตวรรษที่ 13

  เดินทางไปยัง รูปปั้นของกษัตริย์วาคตัง จอร์กาซาลี  ผู้ค้นพบเมืองทบิลิซี

  ชม อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย  รูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของหญิงถือดาบและถ้วย

  ชม ป้อมปราการนาริกาลา  ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่

  ห้างสรรพสินค้า Geleria mall อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • 13.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโนโว อเล็กซีเยฟก้า กรุงทบิลิซี

 • 16.45

  ออกเดินทาง กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 082

 • 18.45

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงบาห์เรน ประเทศบาห์เรน

 • 22.25

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Gulf Air เที่ยวบินที่ GF 152

วันที่ 6
 • 08.55

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7.ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
8.ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 

อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น(ท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง),  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 60 EUR ต่อท่านตลอดทริป

6.ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง

8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย

โปรแกรมทัวร์แนะนำ