บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน 5คืน
44,999฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-พระราชวังแคทเทอรีน
-พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
-พระราชวังฤดูหนาว
-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
-ถนนเนฟสกี้
-มหาวิหารเซนต์ ไอแซค
-ป้อมปีเตอร์และปอล
-โบสถ์หยดเลือด
-พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
-จัตุรัสแดง
-หอนาฬิกาซาวิเออร์
-ห้างสรรพสินค้ากุม
-อนุสรณ์สถานเลนิน
-สวนซายาร์ดเย
-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
-ถนนอารบัต
-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-ห้างเวกัส เมกะ สโตร์

PHT-061-263

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways

 • 14.00

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG974

 • 19.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์  เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง

 • .

  เดินทางสู่ เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

 • .

  เดินทางถึง เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองพุชกิน

  ชม พระราชวังแคทเทอรีน  ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  หรือ เปโตรควาเรสต์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชม พระราชวังฤดูหนาว  ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง

  ชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว

  เดินทางสู่ ถนนเนฟสกี้  สร้างในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช

  ** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว โดยหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ **

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม มหาวิหารเซนต์ ไอแซค  เป็นมหาวิหารซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1818-1858

  ชม ป้อมปีเตอร์และปอล  สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง

  ชม โบสถ์หยดเลือด ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูง

 • .

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

 • .

  เดินทางถึง เมืองมอสโคว์

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม พระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์

  ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล  ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

  ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735

  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  สร้างในปี ค.ศ. 1586

  ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ จัตุรัสแดง ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์

  ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์  ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา

  ชม ห้างสรรพสินค้ากุม  สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์

  ชม อนุสรณ์สถานเลนิน สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย

  เดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย  จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์

  ** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว โดยหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ **

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก

  เดินทางสู่ ถนนอารบัต  เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง

  เดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์  อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง

  **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว โดยหัวหน้าทัวร์คอยให้คำแนะนำ **

  นำท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

 • 22.00

  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG975

วันที่ 7
 • 10.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Thai Airways ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึ่งที่นั่งถูกระบุให้เป็นหมู่คณะ และ สามารถสะสมไมล์ได้สูงสุด 50%
 • ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชิ้น เช่น 23 กก. 1 ชิ้น / 7 กก. 1 ชิ้น = รวม 30 กก.)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple แบบเสริมเตียง ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน        
 • ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,150 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ