บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์มองโกเลีย ไบคาล 8 วัน 7 คืน

ทัวร์มองโกเลีย ไบคาล 8 วัน 7 คืน
65,990฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Mongolian-Airlines
สายการบิน

กรุงอูลาบาเตอร์ – อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน - อุทยานแห่งชาติ GORKHI-TERELJ – นั่งสุนัขลากเลื่อน - หินรูปเต่าขนาดยักษ์ - ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย - ทดลองขี่ม้าทากิ อนุสาวรีย์ไซซาน – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย จัตุรัสซุคบาตอร์ - GOBI Factory Outlet - วัดกานดาน -พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ - สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ - อูรัน อูเด
เอียร์คุตส์ – โบสถ์อันนันซิเอชั่น - ช้อปปิ้งที่ Central Market - และย่าน 130 quarter – ลิสท์เวียงก้า – ล่องเรือชมทะเลสาบไบคาล - พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา

PHT-083-244

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 20.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ รอให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทาง และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • 22.55

  ออกเดินทางสู่ สนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล (ULN) กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน มองโกเลียแอร์ไลน์ (OM)

วันที่ 2
 • 06.05

  ถึงสนามบินเจงกิสข่าน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงอูลาบาเตอร์ ประเทศมองโกเลีย

 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Park ระหว่างทางนำคณะชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน “Genghis Khan Statue Complex” อนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของท่าน เจงกิสข่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิ เตเรลจ์ Gorkhi-Terelj National Parkจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่แคมป์ เพื่อทำการเช็คอิน

   

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับ กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน (MONGOL DOG SLEDDING) นำคณะชม หินรูปเต่าขนาดยักษ์ (TURTLE ROCK) 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารแคมป์ที่พัก (GER CAMP) หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้มีโอกาส ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติชาวมองโกเลีย พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และทดลองเล่นเกมส์พื้นบ้านของชาวมองโกเลีย

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารกลางเช้า ณ ห้องอาหารของแคมป์ที่พัก นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ทดลองขี่ม้าทากิ ชมและสัมผัสความงามของอุทยานและวิวธรรมชาติที่สวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงอูลานบาเตอร์ “ULAANBAATAR” เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย นำท่านชม อนุสาวรีย์ไซซาน (ZAISAN) 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร YULONG หลังรับประทานอาหารมือกลางวัน นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนชุด และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า จานนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมองโกเลีย “NATIONAL MUSEUM”  ชม จัตุรัสซัคบาทาร์ “SUKHBAATAR SQUARE”  นำท่านชมช็อปปิ้งของฝากที่ GOBI Factory Outlet ”             

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ  ณ THE BULL SHABU SHABU

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดกันดาน (GANDANTEGCHINLEN MONASTERY)  
  จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร CAFÉ’ PARK (บุปเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า) เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ 

 • 15.22

  ออกเดินทางสู่ เมืองเอียร์คุต (Irkutsk) ประเทศรัสเซีย โดยขบวนรถไฟสาย “ทรานส์-มองโกเลียน Trans-Mongolian ขบวน #305 ”

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ แบบชุดเบนโต๊ะ บนบวนรถไฟ

วันที่ 5
 • 06.33

  เดินทางถึง เมืองอูรัน อูเด เมืองหลวงของเขตปกครอง “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation

 • เช้า

  บริการอาหารกลางเช้า ณ แบบชุดเบนโต๊ะ บนขบวนรถไฟ

 • 14.20

  ถึง เมืองเอียร์คุตส์ ตัวแทนบริษัทให้การต้อนรับคณะที่ทางออก พบกับไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)                ที่จะมาดูแลคณะตลอดการเดินทางในรัสเซีย

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   หลังรับประทานอาหารมือกลางวัน นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พักให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนชุด และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม MARRIOTT HOTEL

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลิสท์เวียงก้า (Listvyanka) นำท่าน นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบไบคาล Baikal lake ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นของที่นี่ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร LEGEND OF BIKAL ชม พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา แห่งไบคาล 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบริเวณเนินเขาเชอร์สลี่ เพื่อชมความงดงามของเมืองเมืองลิสท์เวียงก้า และทะเลสาบไบคาล

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านมายัง ตลาดลิสต์วิยันก้า Listvyanka Local Market 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 8
 • 06:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 06:30

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 08:00

  เดินทางถึงสนามบินเอียร์คุต เพื่อทำการเช็คอินไฟลท์กลับสู่กรุงเทพฯ

 • 10.10

  ออกเดินทางตรงสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 เที่ยวบินที่  S6331

 • 15.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดแบบเดินทางไปกลับพร้อมหมู่คณะ (ECONOMY CLASS) ในเส้นทาง กรุงเทพฯ – อูลาบาเตอร์ โดยสายการบิน MIAT มองโกเลียน แอร์ไลน์ และเส้นทาง เอียคุตส์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 *ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ หรือขอเงินคืนค่าตั๋วได้
 • ค่าตั๋วรถไฟ แบบตู้นอน พักห้องละ 2 ท่าน จากสถานีรถไฟเมืองอูลาบาเตอร์ ถึงสถานีรถไปเมืองเอียรคุตส์
 • ค่าที่พัก (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆ ได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ บริการนำเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ ค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และแจกน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน
 • ฟรี INTERNET SIM CARD สำหรับใช้อินเตอร์เน็ต
 • ค่าบริการกิจกรรมขี่ม้า และสุนัขลากเลื่อนตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท, อุบัติเหตุ 500,000 บาท ( ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (กรณีกรุ๊ปส่วนตัว)
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด, ค่ามินิบาร์, ค่าเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ, ค่าพนักงานยกกระเป๋า, ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีบริการยกกระเป๋า ท่านผู้เดินทางทุกท่านจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านด้วยตนเอง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 23 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน (1 ชิ้น)
 • ค่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ ฯลฯ
 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมถ่ายรูปภายในวัด และพระราชวัง (ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม หากไม่มีความประสงค์จะถ่ายรูปภายใน)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น เพื่อเป็นสินน้ำใจ ตามธรรมเนียม ขั้นต่ำ 45 USD ต่อท่าน
 • ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ไทยที่เดินทางดูแลคณะ เพื่อเป็นสินน้ำใจ ขั้นต่ำ 800 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 3 วันทำการ หรือจัดเสนอทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเดินทาง และมีการคืนมัดจำตามเงื่อนไขทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 14 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่าง ๆ
 •  รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ  บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • โรงแรมที่พักในประเทศรัสเซียและมองโกเลียมีมาตรฐานการกำหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการ
 • ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน โดยราคาเสนอคำนวณ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ แบบชำระล่วงหน้า หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการออก หรือเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากเหตุอันนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ อาทิ เช่น เหตุอันเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ