บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย ซุปตาร์… จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว! 8 วัน 6 คืน

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย ซุปตาร์… จอร์เจีย ว๊าว ว๊าว ว๊าว! 8 วัน 6 คืน
38,888฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน

-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
-โบสถ์เมเตห์คี
-สะพานแห่งสันติภาพ
-Anchiskhati church
-ป้อมนาริคาล่า
-Mother of a Georgia
-โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่
-ช้อปปิ้งที่ Jan sharden street
-วิหารสเวติสเคอเวรี
-วิหารจวารี
-ป้อมอนานูรี
-อ่างเก็บน้ำชินวารี
-เทือกเขาคอเคซัส
-โบสถ์เกอร์เกตี้
-พิพิธภัณฑ์สตาลิน
-อุพลิสชิเค่
-วิหารจีลาติ
-โบสถ์เบกราติ
-เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์
-วิหารบอดี

PHT-064-201

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.50

  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

วันที่ 2
 • 03.30

  ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดย สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ008

 • 08.45

  เดินทางถึง สนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย

  ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี

  ชม โบสถ์เมเตห์คี

  ถ่ายรูปสะพานแห่งสันติภาพ

  ชม Anchiskhati church

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า

  ชมรูปปั้น Mother of a Georgia

  ชม โรงอาบน้ำแร่เก่าแก่

  ช้อปปิ้งที่ Jan sharden street

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองมิสเคต้า

  ชม วิหารสเวติสเคอเวรี

  ชม วิหารจวารี

  ชม ป้อมอนานูรี

  อ่างเก็บน้ำชินวารี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ออกเดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี

  เดินทางต่อไปยัง เมืองคาซเบกี้

  เดินทางสู่ เทือกเขาคอเคซัส

  โบสถ์เกอร์เกตี้

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ออกเดินทางสู่ เมืองกอรี่

  ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน

  เดินทางสู่  อุพลิสชิเค่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เมืองคูไตซี

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ วิหารจีลาติ

  ชม โบสถ์เบกราติ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  นำท่านสู่เมือง บาทูมิ

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่เมือง ทบิลิซี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เดอะโครนิเคิล ออฟ จอร์เจียร์

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 7
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองซิกนากี

  เดินทางสู่ วิหารบอดี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  นำท่านสู่เขต ควาเรลี

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น

วันที่ 8
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินทลิลิซี

 • 09.45

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสายการบิน  AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009

 • 19.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้น้ำหนัก 25 กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจอร์เจีย สำหรับหนังสือเดินทางอื่นๆที่ไม่ใช่ของไทย 100 USD
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 2400 บาท/ท่าน/ทริป) ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจการบริการที่ท่านได้รับ

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น
จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว
มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง
ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และ
กรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ
กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทำการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้

โปรแกรมทัวร์แนะนำ