บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน เหินห่าว!! ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5 วัน 4 คืน
12,777฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
LUCKY AIR
สายการบิน
 • ชม วัดต้าฝอ วัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี
 • ชม ปาลาเก๋อจง ภาพวาดมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • ชม เมืองโบราณลี่เจียง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมบ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่
 • ถ่ายภาพ สระมังกรดำ ความงดงามของอุทยานสะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ
 • ชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต
 • **OPTION SHOW** Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง”
PHT-045-189

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 10:00

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ W สายการบิน Lucky Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

 • 13:15

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ 8L826

 • 16:30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ลี่เจียงซานยี่ ประเทศจีน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน Zhongdian (แชงกรีล่า Shangri-La) นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน Zhongdian Ancient Town (เมืองโบราณแชงการีล่า) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม วัดต้าฝอ Dafo Temple หรือ Guishan Temple วัดที่มีกงล้อยักษ์วัดต้าฝอ เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 1600 ปี นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์จ้วนจิง

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง Deqin นำท่านเดินทางสู่ อุทยานปาลาเก๋อจง Balagezong National Park (โดยรถของอุทยาน) 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางออกจาก เมืองเต๋อชิง นังรถลัดเลาะลงจากภูเขากลับ เมืองจงเตี้ยน ท่านจะผ่านถนนไต่ภูเขาสูงทีสวยทีสุดอีกครั้งผ่านลําธารแม่นําน้อยใหญ่น้ำตกมากมาย ชมวิวสวยตลอดทางพร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืมผ่านชมทะเลสาบนาพาไห่ ในฤดูร้อนจะเป็นทุ่งหญ้าเลียงสัตว์ในฤดูฝนจะกลายเป็นทะเลสาบ เดินทางกลับสู่ เมืองจงเตี้ยน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลี่เจียง นำท่านชม ร้านบัวหิมะ เดินทางสู่ เมืองโบราณลี่เจียง Lijiang Ancient Town 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สระมังกรดำ Black Dragon Pool 

  OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” โชว์ยิ่งใหญ่โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหม Impression Lijiang หรือ โชว์จางอวี้โหมว 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เจียงซานยี่ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

 • 10:00

  ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L825

 • 11:20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Lucky Air
 • ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง
 • ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์
 • ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน แบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท / แบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียม คือ 400 หยวน/ท่าน ตลอดทริป การเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
 • ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

 

หมายเหตุ

 

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย
 4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ