บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์อเมริกา ALOHA ฮาวาย 6วัน 4คืน

ทัวร์อเมริกา ALOHA ฮาวาย 6วัน 4คืน
69,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
China Airlines
สายการบิน

-อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า
-Kamehameha Statue
-พระราชวังอิโอลานิ
-วอชิงตันเพลส
-โบว์ลโฮล
-โพลินีเชี่ยน เซ็นเตอร์
-ชายหาดไวกิกิ
-ตลาดสินค้านานาชาติ

PHT-042-172

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 05.30

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร S ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไชน่า แอร์ไลน์        

 • 08.35

  เหินฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ไต้หวัน เที่ยวบินที่ CI 838

 • 13.15

  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 14.30

  เหินฟ้าต่อจากไต้หวัน สู่สนามบินฮอนโนลูลู โดยเที่ยวบินที่ CI 002

 • 05.50

  เดินทางถึง เมืองฮอนโนลูลู

  เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮอนโนลูลู

  ชมอนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์

  ชมและถ่ายรูปกับรูปปั้นประดับทอง Kamehameha Statue

  แวะถ่ายรูปรอบๆ พระราชวังอิโอลานิ

  ชม วอชิงตันเพลส

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  ผ่านชมไดมอนเฮด

  ชม โบว์ลโฮล

  ชมอ่าวฮานาอูม่า

 • 16.00

  นำท่านเดินทางเข้าโรงแรม

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เข้าสู่ป่า Hakipu`u Jurassic rainforest

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลาง

 • บ่าย

  ชมสถานที่ถ่ายทำฉากของภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่องของฮอลีวู้ด เช่น Kong Skull Island, Jurassic World, และ Jumanji

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  ดื่มด่ำกับหาดไวกิกิ

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  เดินทางสู่โพลินีเชี่ยน เซ็นเตอร์

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  เดินเล่นชายหาดไวกิกิ

  ช้อปปิ้งที่ตลาดสินค้านานาชาติ

  อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหาร

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮอนโนลูลู เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 07.50

  เหินฟ้าจากฮอนโนลูลู สู่ไต้หวัน โดยเที่ยวบินที่ CI 001

วันที่ 6
 • 12.25

  เดินทางถึงสนามบินเถาหยวนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 13.35

  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบิน CI 835

 • 16.20

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม:

ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินไชน่า แอร์ไลน์ (CHINA AIRLINES)

ค่ารถรับ – ส่งปรับอากาศตามรายการ

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของ

 

กระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แนะนำ 5 USD ต่อวันต่อคน และ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)

ค่าทิปคนขับรถ (5 USD ต่อวันต่อคน)

Hotel Porter ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

โปรแกรมทัวร์แนะนำ