บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์รื่นเริงหรรษาล่องเรือสำราญ 11วัน 7คืน

ทัวร์รื่นเริงหรรษาล่องเรือสำราญ 11วัน 7คืน
139,999฿
ราคาเริ่มต้น
11 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

ซีวาร์ด – ล่องเรือชม Hubbard Glacier – ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท – จูโน่ – Endicott Arm & Dawes Glacier – สแกกเวย์ – เคทชิเกน – ล่องเรือชมInside Passage – แวนคูเวอร์ 

PHT-042-170

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 15.00

  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิก

 • 18.55

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 704

 • 22.55

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน

 • 23.55

  ออกเดินทางจากฮ่องกง สู่เมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน CX 858

 • 21.00

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

  นำคณะไปเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน อลาสก้า แอร์ไลน์ (Alaska Airlines) เพื่อทำการบินจากเมืองซีแอตเทิลไปยังเมืองแองเคอเรจ รัฐอลาสก้า

วันที่ 2
 • 00.40

  ออกเดินจากเมืองซีแอตเทิล สู่ เมืองแองเคอเรจ รัฐอลาสก้า โดยเที่ยวบิน AS 121

 • 03.15

  ถึง สนามบินนานาชาติแองเคอเรจ นำคณะโดยสารรถโค้ชปรับอากาศสู่โรงแรม Crowne Plaza Anchorage-Midtown

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 10.00

  นำคณะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองซีวาร์ด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำคณะโดยสารรถโค้ชเที่ยวชมดินแดนรัฐที่ 49 ของสหรัฐอเมริกา-บริเวณ เกริดวู้ด-นำท่านโดยสารกระเช้าของ Mt. Alyeska Resort 

  นำท่านแวะชม The Alaska Wildlife Conservation Center-นำท่านออกเดินทางในเส้นทางที่มีทัศนีย์ภาพแสนงดงามสู่เมืองซีวาร์ด

  เช็คอินลงเรือสำราญ Norwegian Jewel

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • 21.00

  เรือสำราญฯ ออกจากเมืองซีวาร์ด เพื่อมุ่งหน้าสู่ ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • 09.00

  เรือสำราญฯ จอดเทียบท่า ณ ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่งตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  อิสระ ให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท ตามอัธยาศัย

 • 18.00

  เรือสำราญฯ ออกจาก ไอซ์ซี่ สเตรท พอย์ท เพื่อมุ่งหน้าสู่จูโน่

  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • 07.00

  เรือสำราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองจูโน่

 • 09.00

  หัวหน้าทัวร์นำท่านชม ธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier)  

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • 13.15

  เรือสำราญฯ ออกจากจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่สแกกเวย์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าบนเรือสำราญฯ

 • 07.00

  เรือสำราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองสแกกเวย์

 • 09.00

  หัวหน้าทัวร์นำท่านนั่ง รถไฟสายไวท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad)

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ หรือ อิสระรับประทานอาหารบนฝั่งตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  อิสระให้ท่านเที่ยวชม เมืองสแกกเวย์-

  ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30  – 1 ชั่วโมง***

 • 17.00

  เรือสำราญฯ ออกจากสแกกเวย์ เพื่อมุ่งหน้าสู่เคทชิเกน

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • 13.00

  เรือสำราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองเคทชิเกน

 • 14.00

  นำท่านเดินเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต  ครีก สตรีท (Creek Street)

  ***ท่านควรกลับลงเรือก่อนถึงเวลาเรืออกประมาณ 1.30 – 1 ชั่วโมง***

 • 17.00

  เรือสำราญฯ ออกจากเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

  อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ

  หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 9
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าบนเรือสำราญ

 • 07.00

  เรือสำราญฯ จอดเทียบท่า ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

 • 09.00

  นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ Granville Island Public Market-นำท่านเดินทางสู่ แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต (McArthurGlen Designer Outlet)

  มาย *อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย*

  ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ เพื่อเดินทางกลับ

วันที่ 10
 • 00.35

  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ สู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก เที่ยวบิน CX 865

วันที่ 11
 • 05.10

  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 • 08.00

  ออกเดินทางต่อ โดยเที่ยวบินที่ CX 705

 • 10.00

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม;

☑ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – ซีแอตเทิล – แวนคูเวอร์ – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)

☑ ค่าตั๋วเครื่องบิน (ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ) ชั้นประหยัด สายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ (Alaska Airlines)

☑ ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน ตามแบบห้องพักที่ท่านเลือก (พักห้องละ 2 ท่าน)

☑ ห้องพักโรงแรมที่เมืองแองเคอเรจ 1 คืน

☑ รถรับ – ส่ง และทัวร์ตามที่ระบุในโปรแกรม

☑ อาหารบนเรือสำราญฯ ตามที่ระบุในโปรแกรม (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ), กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

☑ ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาดนํ้ามันโลกซึ่งประกาศโดยสายการบินทางบริษัทฯอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มหากมีการเปลี่ยนแปลง

☑ หัวหน้าทัวร์คนไทยร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะตลอดการเดินทาง

☑ ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์

☑ ทิปคนขับรถที่เมืองแองเคอเรจ และ เมืองแวนคูเวอร์

☑ ค่าขนกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ท่านละ 2 ใบ และ สายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์ ท่านละ 2 ใบ ตามรายละเอียดด้านล่าง หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

น้ำหนักกระเป๋าสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก

ชั้นประหยัด (Economy class)         

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (Economy  Premium class)    

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ชั้นธุรกิจ (Business class)

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

น้ำหนักกระเป๋าสายการบินอลาสก้า แอร์ไลน์

กระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

☑ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70ปี)

☑ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

*** ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี ***

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม;

☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

1.      ☒ ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ USD 105

2.      ☒ ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งต่างๆ (ที่ไม่ได้แจ้งในโปรแกรม)

3.      ☒ ค่าทิปพนักงานยก/เข็นกระเป๋าที่โรงแรมและท่าเรือ (จ่ายตรงกับทางคนยกกระเป๋า)

4.      ☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา

5.      ☒ ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา

6.     ☒ ค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

☒ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

☒ ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้น) ราคา ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563

เงื่อนไข และ หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และ เงื่อนไขทั้งหมด โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน หรือมีการ

ประกาศขึ้นหรือลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเพื่อทดแทน

บริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม สภาวะทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท โดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ หากทางเรือสำราญ มีการแจ้งเปลี่ยนท่าเรือในการจอด หรือแจ้งเปลี่ยนเส้นทาง เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การถูกห้ามเข้าประเทศนั้นๆ การนำสิ่งของผิดกฏหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฏหมาย

การไม่รับประทานอาหารในบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการท่องเที่ยว การออกหรือเข้ากรุ๊ปก่อนหรือหลังตารางรายการที่กำหนดทางบริษัทฯขออนุญาตไม่หักคืนค่าใช่จ่ายในส่วนที่ไม่ได้รับบริการนั้นๆ

กรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) ในการเดินทางกับคณะ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกประเทศใดก็ตาม เพราะโดยปกติการท่องเที่ยวจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเท่านั้น (เล่มสีเลือดหมู)

การเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกับคณะ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางทั้งขาไปและขากลับท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบสถานะที่นั่งในวันเดินทางที่ท่านต้องการเปลี่ยน และผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ทางสายการบินเรียกเก็บ และเป็นผู้กำหนด

ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว และต้องการยกเลิกการใช้ตั๋ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืน (refund) ระยะเวลาตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ (เฉพาะกรณีที่สามารถทำการคืนตั๋ว หรือ refund ได้เท่านั้น)

หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตั๋วเครื่องบินเอง และมาเที่ยวร่วมกับคณะ (join tour) ลูกค้าต้องเดินทางมาพบคณะเอง และรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบคณะเอง

ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ โปรดสอบถามทางบริษัทฯก่อน เพื่อยืนยันการเดินทาง หากไม่ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ และได้ทำการออกตั๋วไปแล้วนั้น บริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน

หลังจากการจอง และ ชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับในข้อตกลง และ เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น

 
   

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ