บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER AURORA LUXURY 7วัน 5คืน

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER AURORA LUXURY 7วัน 5คืน
55,999฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-ถนนอารบัต
-Aurora Hunting
-พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น
-เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์
-สแปร์โร่ฮิลล์
-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์
-พระราชวังเครมลิน
-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล
-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์
-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
-ตลาดอิสไมโลโว่
-จัตุรัสแดง
-มหาวิหารเซนต์ บาซิล
-หอนาฬิกาซาวิเออร์
-อนุสรณ์สถานเลนิน
-ห้างสรรพสินค้ากุม
-OUTLET VILLEAGE

PHT-109-115

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 11.00

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row D ประตู 2 สายการบิน THAI AIRWAY

 • 14.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 974

 • 20.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

  เดินทางสู่ ถนนอารบัต

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

 • .

  เดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว

 • .

  ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์  โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

 • .

  เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์

 • ค่ำ

  รับประทานอาหาร

 • .

  เชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า”

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธ์ฮัสกี้

  นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

  กลางคืนเชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า”

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  ชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชม เรือทำลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์

 • .

  เดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค์

 • .

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์

 • .

  เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ เมืองมอสโคว์

  เดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์

  เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน

  มหาวิหารอัสสัมชัญ

  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล

  ผ่านชมระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์

  ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

  เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์

  เดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

  ชม การแสดงละครสัตว์

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ จัตุรัสแดง

  มหาวิหารเซนต์ บาซิล

  ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์

  ชม อนุสรณ์สถานเลนิน

  ห้างสรรพสินค้ากุม

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE

 • .

  เดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว

 • 22.00

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airway เที่ยวบินที่ TG 975  

วันที่ 7
 • 10.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
  และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
    กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
    อัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAY อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
  เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
  กรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ