บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย THE LEGEND OF GEORGIA 6วัน 4คืน

ทัวร์จอร์เจีย THE LEGEND OF GEORGIA 6วัน 4คืน
31,999฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia X
สายการบิน

-วิหารจวารี
-วิหารสเวติสโคเวลี
-ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี
-โบสถ์เมเตห์คี
-โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน
-สะพานแห่งสันติภาพ
-รูปปั้น Mother of Georgia
-ป้อมนาริคาล่า
-ถนนคนเดินชาเดอนี่
-ป้อมอนานูรี
-อ่างเก็บน้ำซินวาลี
-อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย
-โบสถ์เกอร์เกตี้
-พิพิธภัณฑ์สตาลิน
-เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย
-โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้
-วิหารบอดี
-ห้างแกรอเรีย
-ถนนคนเดินรุสทาเวลี

PHT-109-103

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.30

  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X

วันที่ 2
 • 03.00

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ008

 • 08.45

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ008

  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองมิทสเคต้า

  ชม วิหารจวารี

  ชม วิหารสเวติสโคเวลี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชม ย่านเมืองเก่าของทบิลิซี

  ชม โบสถ์เมเตห์คี

  โรงอาบน้ำแร่กำมะถัน

  สะพานแห่งสันติภาพ

  ชม รูปปั้น Mother of Georgia

  ป้อมนาริคาล่า

  ชม ถนนคนเดินชาเดอนี่

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  นำท่านสู่ ป้อมอนานูรี 

  อ่างเก็บน้ำซินวาลี

  เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  เดินทางสู่ เมืองกูดาอูรี

  ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย – จอร์เจีย

  โบสถ์เกอร์เกตี้

  เดินทางสู่ เมืองคาซเบกี้

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 4
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางไปยัง เมืองกอรี

  ชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  ชม เมืองอัพลีสต์ซีคห์

  เดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี

  ชม เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย

  ชม โบสถ์เซนต์ทรีนิตี้

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 5
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  บ้านขนมปัง คาเคติ

  เดินทางสู่ วิหารบอดี

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน

  นำท่านสู่เขต ควาเรลี

  เดินทางกลับสู่เมืองเมืองทบิลิซี

  ช้อปปิ้งในห้างแกรอเรีย

  ถนนคนเดินรุสทาเวลี

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ

วันที่ 6
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า

  เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย

 • 09.45

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009

 • 19.00

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ009 โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
  และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 
    กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตาราง
    อัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป
  เป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 USD ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

หมายเหตุ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจอร์เจีย อาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น
- อนุสาวรีย์,โบสถ์และสถานที่ส่าคัญ ปิดในวันส่าคัญทางศาสนาและหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวส่าคัญอื่นๆ
อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือการเข้าชมที่เป็นแขกของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาล,หรือกรณีที่
ผู้ปกครองรัฐเข้าเยี่ยมชม อาจจะปิดโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น
- เนื่องจากเป็นประเทศที่เคยถูกปกครองจากหลายเชื้อชาติทั้งรัสเซีย เปอร์เซีย มองโกเลีย ดังนั้นอาหารส่วนใหญ่
จะได้รับอิทธิพลจากอาหารยุโรปและเอเชียผสมกัน
- โดยปกติร้านอาหารส่วนใหญ่ในจอร์เจีย โดยเฉพาะมื้อกลางวันอาจจะเริ่มที่ 13.00-14.00 น. ส่วนมื้อค่่าเร็วที่สุด
คือเริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
- เนื่องจากประเทศจอร์เจียประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออโทด็อกซ์เป็นหลักมาตั้งแต่ในอดีต ทำ
ให้ประเทศแห่งนี้มีโบสถ์และวิหารที่เก่าแก่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ซึ่งเวลาเข้าโบสถ์หรือวิหารต้องใช้ผ้าคลุม
ศรีษะ ดังนั้นกรุณาเตรียมผ้าคุลมศรีษะไปด้วย หรือกรณีที่ไม่ได้น่าติดตัวไปทางโบสถ์หรือวิหารจะมีผ้าคลุมให้

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ