บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด

One Stop Service and Land Operator

บริษัท พราวด์ฮอลิเดย์แอนด์ทัวร์ จำกัด
193 ถนน ตากสิน-เพชรเกษม แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
02-477-8777
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 17.30 น.
prouddrive@gmail.com

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน

ทัวร์จอร์เจีย Here We Go จอร์เจีย 6 วัน 3 คืน
35,900฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Turkish Airlines
สายการบิน
 • ทบิลิซี 
 • คาซเบกี้ 
 • อัพลิสต์ชิเคห์ 
 • อนุสรณ์สถานรัสเซีย จอร์เจีย 
 • ช้อปปิ้งห้าง East Point 
 • พักบนสกีรีสอร์ทหรือพักบนคาซเบกี้ 
 • บินสายการบิน Full service ระดับ 5 ดาว
PHT-178-089

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 18.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู  10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

   
 • 21.45

  ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 65

วันที่ 2
 • 05.12

  เดินทางถึงสนามบินเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 • 07.45

  นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 378

 • 11.10

  เดินทางถึงเมืองทบิลิซี (Tbilisi) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เมืองทบิลิซีนั้น เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari)

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองกูดาอูรี (Gudauri) ไปตามทางเส้นทางหลวงที่สำคัญของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway

  นำท่านชมอนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย(Memorial of Friendship) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Russia–Georgia Friendship Monument

  ท่านชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) หรือเรียกว่าโบสถ์สมินดา ซาเมบา (Tsminda Sameba) สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก GUDAURI INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ท่านชมป้อมอันนานูรี (Ananuri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสไวน์พื้นเมืองชั้นดีของประเทศจอร์เจีย

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองอัพลิสต์ชิเคห์ (Uplistsikhe) ซึ่งเป็นเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกอรี (Gori) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองมิสเคต้า

  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน (Musuem of Stalin) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราว

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า 

   
วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย (The Chronicle of Georgia)

  นำท่านชมทัศนียภาพบรรยากาศของเมืองทบิลิซี (Tbilisi) เมืองหลวงของประเทศจอร์เจีย

  จากนั้นนำท่านชมโรงอาบน้ำโบราณ หรือ อะบานู อุบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีแร่ถามะถัน

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านไปชมวิหารซีโอนี (Sioni Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ของนิกาย

  นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าทบิลิซี (Old town) นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริกาลา(Narikala Fortress)

   
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  พิเศษพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของประเทศจอร์เจีย ที่น่าตื่นตาตื่นใจ

  ที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MOXI BY MARRIOTT หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองมิสเคต้า (Mtskheta) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจียสมัยอาณาจักรไอบีเรีย (Kingdom of Iberia)

  นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรือโบสถ์แห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออโธด๊อก

  จากนั้นนำท่านชมวิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) หรือหมายถึงเสาที่มีชีวิต

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังถนนจาน ชาเดอนี่ (Jan sharden street)  เป็นถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรม

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังห้าง East Point ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ง

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 18.05

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 383

 • 19.45

  เดินทางถึงกรุงกรุงอิสตันบูล รอเปลี่ยนเครื่อง

 • 20.55

  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 6
 • 10.15

  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไข

     1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

                ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

                ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

                ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี 

                 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (24 USD)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 USD)
 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ